ตัวเลขบนบัตรประชาชนมีความหมายว่าอย่างไร


ความหมายของตัวเลข 13 หลัก มีดังนี้ตัวเลขบนบัตรประชาชนมีความหมายว่าอย่างไร
1. เลข 13 หลัก แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 มี 1 หลัก หมายถึง ประเภทของบุคคล ซึ่งมี 8 ประเภท

ส่วนที่ 2 มี 4 หลัก หมายถึง สำนักทะเบียนที่ออกเลขประจำตัวให้กับประชาชน

ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 รวมกันมี 7 หลัก หมายถึง
...........ลำดับที่ของบุคคลในแต่ละประเภทของแต่ละสำนักทะเบียน

ส่วนที่ 5 มี 1 หลัก หมายถึง เลขตรวจสอบความถูกต้องข
...........เลขประจำตัวประชาชนทั้งหมด


2. ประเภทของบุคคลที่อยู่ในทะเบียนราษฎร แบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งการเกิดภายในกำหนดเวลา
................ที่กฎหมายกำหนด

ประเภทที่ 2 ได้แก่ คนที่เกิดและสัญชาติไทย ได้แจ้งการเกิดเกินกำหนดเวลา
................ที่กฎหมายกำหนด

ประเภทที่ 3 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
...............ซึ่งมีชื่อแต่ละรายการบุคคลในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 31 พ.ค. 2527

ประเภทที่ 4 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
................และได้มีการย้ายเข้าในทะเบียนบ้านขณะยังไม่มีเลขประจำตัว
................(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)

ประเภทที่ 5 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
................ที่ได้อนุมัตให้เพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน

ประเภทที่ 6 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายในลักษณะชั่วคราว
................และคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประเภทที่ 7 ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย

ประเภทที่ 8 ได้แก่ บุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
...............หรือบุคคลที่ได้รับสัญชาติ
ตัวเลขบนบัตรประชาชนมีความหมายว่าอย่างไร