ลูกผู่สาวบ้านมหาบ้อ..มะคึเต๊ะแม่นแท้::)
เต๊ะถืกถ้วยน้ำข้าวปุ้นข้อย...ชุดเอาบุญพระเหวดข้อยเปื้อนเบิ๋ดโธๆ..ๆ..ลูกไผหว๋า..โธๆ..ๆ..ลูกไผหว๋า..
โธๆ..ๆ..ลูกไผหว๋า..