ที่คอการเมืองชอบพูดกันว่า
"พวกนั้นขวาจัด..พวกนี้ซ้ายจัด"
มันคืออะไร ที่นี่มีคำตอบ
คอการเมืองชอบพูดกันว่า พวกนั้นขวาจัด..พวกนี้ซ้ายจัด
"ซ้าย-ขวา" ในทางการเมือง มีจุดเริ่มต้นจากการจัดที่นั่งในการประชุมสมัชชาแห่งชาติฝรั่งเศส ค.ศ.1789 (The French National Assembly of 1789) เป็นที่นั่งด้านซ้ายมือและขวามือของประธาน

ฝ่ายซ้าย-คือพรรคซึ่งถือเหตุผลสากลนิยมประชาธิปไตย ต่อต้านลัทธิอาณานิคม มีความเชื่อมั่นในความก้าวหน้า เชื่อว่าประชาชนสามารถปกครองตนเองได้ ต่อต้านชนชั้นสูง ศาสนา กองทัพ ฝั่งนี้ยังเป็นที่นั่งของสามัญชนผู้มีแนวคิดต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เนื่องจากที่ผ่านมาถูกกดขี่ ขูดรีด และลิดรอนสิทธิมาตลอด เป็นผู้มีแนวคิดเสรีนิยม (Liberal) ซึ่งถือเป็นแนวคิดใหม่ แนวคิดก้าวหน้า และแนวคิดเชิงปฏิวัติ ในขณะนั้น

ฝ่ายขวา-คือพรรคที่เป็นกลุ่มชาตินิยมติดอยู่กับจารีตประเพณีที่มีศาสนาเป็นแกนกลาง เชื่อว่าประชาธิปไตยต้องมาจากชนชั้นสูงเท่านั้น นิยมอำนาจ ชอบออกคำสั่งให้คนเคารพเชื่อฟัง ไม่ฟังเสียงประชาชน และมักจะเกี่ยวพันกับธุรกิจเอกชน กลุ่มขุนนาง นักบวช มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม (Conservative) ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทั้งนี้เพราะต้องการดำรงสิทธิ อำนาจ และผลประโยชน์ต่างๆ ของตนเอาไว้

เวลาต่อมา การจัดแบ่งที่นั่งฝั่งซ้าย-ฝั่งขวาของประธานในที่ประชุมตามแนวคิดทางการเมือง แพร่กระจายไปสู่ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ทำให้เกิดประเพณีการจัดที่นั่งการประชุมรัฐสภาดังกล่าว ทั้งก่อเกิดความนิยมเรียกคนที่มีแนวคิดต่างขั้วกันว่า ซ้าย-ขวา ตามแต่ว่าแนวคิดของบุคคลนั้นจะพ้องกับฝั่งใด คนไทยไปเรียนกฎหมายที่ฝรั่งเศสมากมาย เมื่อกลับบ้านก็ติดตัวมาเผยแพร่ด้วย จนคนทั่วไปคุ้นเคยกับคำว่า ซ้าย-ขวา ดี แม้ขณะนั้นส่วนใหญ่จะยังไม่รู้ที่มา

ถึงยุคสงครามเย็น คำว่า "ฝ่ายซ้าย" ถูกใช้ให้หมายถึงผู้มีแนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ขณะคำ "ฝ่ายขวา" หมายพวกอนุรักษนิยม ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง และถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกปฏิกิริยา เผด็จการฟาสซิสต์ นอกจากนี้ยังมีการแบ่ง "ขวาจัด" (The extreme right) แทนค่าแนวคิดทางการเมืองแบบเสรีนิยมสุดขั้ว และ "ซ้ายจัด" (The extreme left) แทนค่าแนวคิดแบบต่อต้านอย่างรุนแรง

การประชุมสมัชชาแห่งชาติฝรั่งเศสปี 1789 ยังได้มีการจำกัดคำว่า "เสรีภาพ" ด้วย บัญญัติเป็น "ปฏิญญาแห่งสิทธิมนุษยชนและของพลเมือง" ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ภายหลังการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส ว่า"เสรีภาพคืออำนาจที่จะกระทำการสิ่งใดได้โดยมิก่ออันตรายแก่ผู้อื่น การใช้สิทธิโดยธรรมชาติของมนุษยชนทุกคน ย่อมไม่มีขอบเขตจำกัดยิ่งไปกว่าขอบเขตอันจำเป็น เพื่อให้มนุษยชนอื่นทุกคนได้ใช้สิทธิอย่างเดียวกันโดยเสรี และขอบเขตจำกัดเหล่านี้จะกำหนดขึ้นได้ก็แต่โดยกฎหมาย"

ปฏิญญาแห่งสิทธิมนุษยชนและของพลเมือง ค.ศ.1789 เป็นที่มาของการจัดทำสาส์นรับรองสิทธิโดยสหประชาชาติ คือ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

คอการเมืองชอบพูดกันว่า พวกนั้นขวาจัด..พวกนี้ซ้ายจัดคอการเมืองชอบพูดกันว่า พวกนั้นขวาจัด..พวกนี้ซ้ายจัดคอการเมืองชอบพูดกันว่า พวกนั้นขวาจัด..พวกนี้ซ้ายจัด