ข้อแตกต่างระหว่างเอกอัครราชทูตกับกงสุลความแตกต่างระหว่างเอกอัครราชทูตกับกงสุลก็คือ
เอกอัครราชทูตมีหน้าที่หลักคือเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ
การค้า ส่วนกงสุลมีหน้าที่หลักในด้านดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
และอาจจะตามด้วยด้านการค้าและเศรษฐกิจ

ในประเทศหนึ่งมีเอกอัครราชทูตได้คนเดียวเป็นผู้แทนองค์พระประมุข แต่กงสุลมีได้มากกว่า 1 คน
เช่น ในจีน มีกงสุลทั้งในคุนหมิง กวางโจว และเซี่ยงไฮ้
ข้อแตกต่างระหว่างเอกอัครราชทูตกับกงสุล