หยุดการ auto run ของแผ่น cdหยุดการ auto run ของแผ่น cd ก่อน

ให้กดปุ่ม shift ค้างแล้วใส่แผ่น cd นะคะ