แบ่งเค๊กอยางยุติธรรม ทำอย่างไรหากคุณแม่ต้องการแบ่งเค๊ก
ซึ่งเป็นรูปตัว L จะแบ่งเค๊กให้
บุตร จำนวน 4 คน จะแบ่งแบบไหน
ถึงจะยุติธรรม

แบ่งเค๊กอยางยุติธรรม ทำอย่างไร