ลึ่ง หมายถึงการรู้จักกันสนิทชิดเชื้อ กลมเลียวและผูกพัน ในความเป็นเพื่อน
อย่างเช่น บ่าวศรีถามบ่าวพลว่า "ศรีฯ เจ้าฮู้จักกับบ่าวแดง บ้านใต้บ่ เพิ่นว่าเพิ่น ลึ่งกันกับเจ้าอยู่ " เป็นต้น