มารู้จักองค์การนาซ่า

มารู้จักองค์การนาซ่ามารู้จักองค์การนาซ่ามารู้จักองค์การนาซ่ามารู้จักองค์การนาซ่า

นาซ่า NASA เป็นตัวย่อขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ The National Aeronautics and Space Administration ของสหรัฐอเมริกา มีอายุครบ 40 ปี ในปีนี้ จากที่ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปีค.ศ.1958


แม้องค์การดูจะชื่อเป็นวิทยาศาสตร์ แต่นาซ่ามีกำเนิดจากเงื่อนไขด้านความมั่นคง ในช่วงที่สหรัฐทำสงครามเย็นกับสหภาพโซเวียต เพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในเรื่องอวกาศนั้นถือเป็นหน้าเป็นตาและเป็นการเสริมบารมีเหลือหลายให้ประเทศ
มารู้จักองค์การนาซ่า
ในปีค.ศ.1940 กระทรวงกลาโหมสหรัฐมุ่งมั่นในการวิจัยชั้นบรรยากาศและพัฒนาอากาศยาน ให้มั่นใจว่าอเมริกาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ต่อมาประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาไอเซนฮาวร์ ประกาศปรับปรุงแผนการโคจรของดาวเทียมวิทยาศาสตร์ และรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้สหภาพโซเวียตรีบประกาศแผนปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรบ้าง
มารู้จักองค์การนาซ่า
วิกฤตการณ์ตึงเครียดเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 1957 เมื่อโซเวียตชิงส่งยานสปุตนิก 1 สู่อวกาศตัดหน้า ทำให้สหรัฐเร่งเดินเครื่องนาซ่าอย่างจริงจัง โดยก่อตั้งองค์การนี้ในวันที่ 1 ต.ค.1958 ด้วยพนักงาน 8,000 คน งบประมาณประจำปี 100 ล้านดอลลาร์ มีศูนย์วิจัยขนาดใหญ่ 3 แห่ง และอีก 2 เป็นศูนย์ทดลองขนาดเล็กมารู้จักองค์การนาซ่า
นาซ่าขยายความร่วมมือไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์สำรวจอวกาศของ The Naval Laboratory ในแมรี่แลนด์, The Jet Propulsion Laboratory ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียสังกัดกองทัพบก และ The Army Ballistic Missile Agency in Huntsville อลาบามา และในที่สุดนาซ่าก็สร้างศูนย์การวิจัยทั่วประเทศมากกว่า 10 แห่ง


คนที่ทำงานให้นาซ่า ซึ่งเป็นองค์การของรัฐ ต้องเป็นข้าราชการ นั่นหมายถึงต้องเป็นคนอเมริกัน (เสื้อสายใดก็ได้ แต่ต้องสัญชาติอเมริกัน)
มารู้จักองค์การนาซ่า
ปัจจุบันน่าซ่ามีพนักงานราว 21,000 คน โดยทุกๆ 2 ปี จะเปิดรับสมัคร 20 ครั้ง ให้ได้ข้าราชการบรรจุใหม่ 4,000 อัตรา ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิศวะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ จากสถาบันชั้นนำ ฝึกงานด้านอวกาศ 3 ปี ถ้าจะเป็นนักบินอวกาศต้องมีประสบการณ์บินไม่ต่ำกว่า 1,000 ชั่วโมง


ตามที่บอก นาซ่ามีศูนย์หลักๆ 13 แห่ง แต่ละแห่งมีหลายสาขา ถ้าต้องการจะค้นคว้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ตก็คือเว็บไซต์ NASA.GOV


การศึกษาอวกาศ เป็นการค้นคว้าทั้งประวัติศาสตร์และอนาคต ซึ่งทำให้รู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปไหน เราอยู่เดียวดายหรือมีเพื่อนใจ จักรวาลนี้ ทั้งเป็นการผสมผสานความหวังและความฝัน ดังนั้น จึงมีความหมายต่อมนุษยชาติ
มารู้จักองค์การนาซ่า
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐนี่นะ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา คนที่เข้าไปทำงานให้องค์การนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหน สถาบันวิจัยไหน นับว่าเป็นข้าราชการของรัฐ ซึ่งตามกฎของนาซ่า ระบุไว้ว่าบุคคลที่จะสอบบรรจุเข้าต้องเป็นชาวอเมริกันเท่านั้น คนต่างชาติที่เราเห็นทำงานกับนาซ่า คือ คนที่ได้สัญชาติอเมริกันแล้ว หรือชาตินั้นๆ มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับนาซ่า
มารู้จักองค์การนาซ่า
มารู้จักองค์การนาซ่า