พระสมันตภัทรโพธิสัตว์

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์


เป็นพระโพธิสัตว์ในกลุ่มตถาคตโคตรของพระไวโรจนะพุทธะ ชื่อของท่านแปลว่า ดี รุ่งเรือง หรือเป็นมงคล ท่าน จึงเป็นตัวแทนของความกรุณาและสมาธิ


รูปลักษณ์
ในงานทางพุทธศิลป์ ท่านมักจะปรากฏตัวคู่กับพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มตถาคตโคตรด้วยกัน ในญี่ปุ่น ท่านนั่งบนช้างสวมเครื่องทรงแบบเจ้าชาย มือซ้ายถือจินดามณี มือขวาอยู่ในท่าคิด ในทิเบต ภาพวาดของท่านมีกายเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีเหลือง นั่งขัดสมาธิเพชร มือประสานกันบนตัก ถ้าอยู่ในท่ายืน มือขวาถือดอกบัวทั้งก้านพร้อมจินดามณี มือซ้ายถือวัชระ ในจีน ท่านมีชื่อจีนว่า โผวเฮี้ยง เป็นรูปชายหนุ่มแต่งกายอย่างชาวจีนโบราณ นั่งบนช้างเผือก
พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ได้ตั้งปณิธานไว้ 10 ได้แก่

เคารพพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ยกย่องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
สักการบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
สารภาพความผิดที่ทำมาในอดีตทั้งหมด
ตั้งมุทิตาจิต อนุโมทนาในความดีและความเจริญของผู้อื่น
วิงวอนให้พระพุทธเจ้าสั่งสอนธรรม
วิงวอนให้พระพุทธเจ้าสถิตอยู่ในโลก
ปฏิบัติตามหลักธรรมสม่ำเสมอ
ช่วยเหลือสรรพสัตว์เป็นนิจ
อุทิศความดีที่ตนทำไว้เพื่อความรู้แจ้งและเพื่อบุคคลอื่นอ้างอิง
สุมาลี มหณรงค์ชัย. พระชินพุทธะห้าพระองค์. กทม.ศูนย์ไทยทิเบต.2547