การปฏิวัติในรัชสมัยของ
สมเด็จพระนารายณ์ ตอนที่ 1

การปฏิวัติในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ ตอนที่ 1

รูปของสมเด็จพระนารายณ์ ออกไปทางแขกมัวร์
เพราะวาดโดยชาวต่างประเทศ

การปฏิวัติในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ ตอนที่ 1

พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ในฉลองพระองค์เต็มยศ
ตามแบบฉบับพระมหากษัตริย์แถบยุโรป

ถ้าพูดเมื่อพูดถึงเรื่องการ “ปฏิวัติ”
คนทั่วไปจะนึกถึงความรุนแรง และการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่า

แต่ในความหมายของคนอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์ คำว่า “ปฏิวัติ”
อาจไม่ใช่สิ่งที่รุนแรง ไม่ได้มีกองกำลังรถถัง แต่เป็นการปฏิวัติที่เกิดขึ้น
อย่างเรียบง่ายและเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้นำเท่านั้น บางครั้งการปฏิวัติเป็นสิ่งที่
ประชาชนส่วนใหญ่ยินยอม ซึ่งแตกต่างกับการปฏิวัติในสมัยที่เป็น
ชาตินิยมคือตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19-20 หรือตั้งแต่การมีดินแดนและ
มีความเป็นชาติ อย่างไรก็ตามในสมัยอยุธยามีการปฏิวัติที่เกี่ยวข้อง
กับทหารหลายสิบครั้ง ตั้งแต่ระดับรากหญ้า จนถึงระดับพระราชสำนัก

สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งอยู่ในช่วงปี พศ. 2199 – 2231
รวมระยะเวลา 30 ปี ในช่วง10ปีแรก เป็นช่วงที่สมเด็จพระนารายณ์กำลัง
ทรงก่อร่างสร้างเมือง โดยก่อนที่พระนารายณ์จะทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ก็ต้องผ่านการปฏิวัติชิงแผ่นดินมาจากพระญาติ ซึ่งการทำปฏิวัตินั้นส่งผล
ถึงการค้าทำให้ชาวต่างชาติไม่กล้าทำการค้า เมื่อพระองค์ทรงทำการปฏิวัติแล้ว
จึงต้องสร้างพรรคพวกเพื่อแสดงถึงความมั่งคั่งในด้านพระราชทรัพย์
และพระราชอำนาจ ในช่วง10ปีนี้จึงเป็นช่วงที่เกิดกบฏขึ้นมากแต่ก็ผ่านพ้นมาได้

จนกระทั่งประมาณ ปี พศ. 2209 ก็โปรดให้สร้างพระนารายณ์ราชนิเวศ
และทรงประทับที่นั่นเพื่อเป็นที่ว่าราชการ ในช่วง10 ปีต่อมาชาวต่างชาติ
เริ่มกลับเข้ามา โดยเฉพาะพวกเปอร์เซีย และแขกมัวร์ และในช่วง10 ปีสุดท้าย
ก่อนสิ้นรัชกาล ซึ่งเป็นช่วงที่ฝรั่งเศสและมิชชันนารีเข้ามา จนกระทั่งถึงช่วงที่
สมเด็จพระนารายณ์มีการติดต่อกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และเริ่มมีปัญหา
ทางการเมืองเพราะชาวฝรั่งเศสที่มีการติดต่อเข้ามานั้นมีเหตุผลแอบแฝงในการติดต่อ
ทั้งหมดนำไปสู่การปฏิวัติในตอนปลายรัชกาล