วันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี
วันข้าราชการพลเรือนความเป็นมา


ในปี พ.ศ.2522 อันเป็นโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการใช้กฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือนฉบับแรก คือพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2471 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2472 สำนักงาน ก.พ. ส่วนข้าราชการต่างๆ
และสมาคมที่เกี่ยว ข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการได้ร่วมกันจัดงาน
" สัปดาห์การบริหารงานบุคคล " ขึ้นในระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2522
ซึ่งได้รับ ความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก

ต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานทั้งหลายได้เห็นพ้องต้องกันว่า
ควรมีการกำหนดวันขึ้นมาวันหนึ่ง เป็นวันของข้าราชการพล เรือน
เพื่อที่ทางราชการจะได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของข้าราชการพลเรือนที่ได้ปฏิบัติมา
ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของข้า ราชการ
และเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนทุกคนได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่ที่ผ่านมา
เพื่อจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมและ สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศต่อไป

สำนักงาน ก.พ. จึงได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ขอให้
กำหนดวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน
เนื่องจากเป็น วันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ฉบับแรก คือวันที่ 1 เมษายน 2472 และเพื่อเป็นการน้อมรำลึก
ถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือน
ทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เมื่อคณะรัฐมนตรีได้
มีมติเห็นชอบ สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้น
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2523 เป็นต้นมา


วัตถุประสงค์ของการจัดงาน


1.เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็น
ผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

2เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์
ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

3. เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ๆของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน

4. เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น
รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฎ อันจะช่วยสร้างขวัญ
และกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป

5. เพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน) เป็นวันที่มีความหมาย
อยู่ในความทรงจำ และเป็นที่ยอมรับของข้าราชการและประชาชน โดยทั่วไป


ในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในแต่ละปี จะมีการกำหนดหัวข้ออันเป็น
จุดเน้นของงาน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำคัญของ ภารกิจนั้นๆในแต่ละปีด้วย
เช่น

- ปี พ.ศ. 2522 เน้นบทบาทหน้าที่ขององค์การกลางบริหารงานบุคคล
ในราชการพลเรือน

- ปี พ.ศ. 2523 เน้นการเสริมสร้างวินัยของข้าราชการพลเรือน

- ปี พ.ศ. 2524 เน้น "เกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติของ
ข้าราชการ "

- ปี พ.ศ. 2525 เน้นการเสริมสร้างจริยธรรมโดยแสดงให้เห็นถึงรูปแบบ
และแนวในการดำเนินการที่จะช่วยเสริมสร้างจริยธรรมให้ แก่ข้าราชการพลเรือน
และร่วมสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

- ปี พ.ศ. 2526 เน้นข้าราชการกับการพัฒนาชนบท

- ปี พ.ศ. 2527 เน้นข้าราชการกับการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์-
เทคโนโลยีและการพลังงาน

- ปี พ.ศ. 2528 เน้นข้าราชการกับการให้บริการสาธารณสุขและการส่งเสริม
ค่านิยมไทย

- ปี พ.ศ. 2529 เน้นข้าราชการกับการให้บริการประชาชน

- ปี พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับข้าราชการพลเรือน

- ปี พ.ศ. 2531 ข้าราชการกับโครงการพระราชดำริ

- ปี พ.ศ. 2532 ทศวรรษหน้าของข้าราชการพลเรือน

- ปี พ.ศ. 2533 การพัฒนาคนเพื่อสนับสนันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

- ปี พ.ศ. 2534 การส่งเสริมสินค้าส่งออก

- ปี พ.ศ. 2535 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

- ปี พ.ศ. 2536 การคมนาคมกับการพัฒนาประเทศ


ในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนมีการแสดงนิทรรศการผลงานของ
ส่วนราชการต่างๆ และมีการยกย่องเชิดชูข้าราชการพลเรือนที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น โดยในปี พ.ศ.2524 ได้จัดให้มี " โครงการคัดเลือก
ข้าราชการตัวอย่างที่ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ " ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น
" โครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น " โดยคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เป็นต้นมา และได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร
แก่ข้าราชการดีเด่นในงานวันข้าราชการพลเรือนของทุกๆปีจนถึงปัจจุบัน