ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์

กรุงรัตนโกสินทร์ หรือ "กรุงเทพมหานคร" เป็นราชธานีของไทย ตั้งอยู่
ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับที่ตั้งของกรุงธนบุรี โดย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระนครขึ้น โดยทำพิธี
ตั้งเสาหลักเมืองของพระนครใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เวลาย่ำรุ่งแล้ว
๔๕ นาที ตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕
ทั้งนี้ ได้พระราชทานนามของพระนครว่า
"กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์
อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมารอวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์" เรียกสั้นๆ
ว่า "กรุงเทพฯ" "กรุงเทพมหานคร" หรือ "กรุงรัตนโกสินทร์"
เมื่อพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ ขึ้นเสวยราชย์เป็นเป็นพระเจ้าแผ่นดินไทย
ได้ทรงทำพิธีตั้งเสาหลักเมืองตามประเพณี เสาหลักเมืองได้สร้างเป็นศาลเทพารักษ์
เรียกกันสามัญว่า "ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง"
การสร้างกรุงเทพ ฯ มีรับสั่งให้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่กรุงเทพ ฯ กรุงเทพ ฯ
เป็นส่วนหนึ่งของกรุงธนบุรี อยู่ฟากตะวันออก เรียกเมืองบางกอก ซึ่งมีพวกจีน
อาศัยอยู่มาก เมื่อย้ายมาอยู่ฝั่งตะวันออกแล้วได้ทรงสร้างเป็นเมืองหลวงขึ้น เรียกว่า
กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์
ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ จึงทรงเปลี่ยนเป็น กรุงเทพพระมหานครอมรรัตนโกสินทร์


((ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.baanmaha.com/community/ne...ewthread&f=231 ))