วันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายนวันอนุรักษ์มรดกไทย  2 เมษายน
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรม
เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นมาเป็นเวลาช้านาน ศิลปวัฒนธรรมไทย
นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในอันที่จะหล่อหลอมชาวไทยในภูมิภาคต่าง ๆ
ให้เกิดความสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน


แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วผลทำให้มรดก
ทางวัฒนธรรมในแขนงต่าง ๆ นับตั้งแต่โบราณวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม
ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ตลอดจนวิธีการดำเนินชีวิต ค่านิยมและระบบประเพณี
ต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้รับผลกระทบและถูกละเลยทอดทิ้ง


และแม้ว่าในภาครัฐ จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
โดยตรง แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ทันเหตุการณ์ได้ จึงจำเป็นต้องหามาตราการ
ในการที่จะประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้มามีส่วนร่วม
ในการรักษามรดกวัฒนธรรมของชาติให้มากขึ้น


กรมศิลปากรจึงได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการที่จะ
กำหนดช่วงเวลาที่แน่ชัดในรอบปีหนึ่ง ๆ เพื่อให้ประชาชนชาวไทย
ได้รำลึกถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ
เพื่อให้เกิดแนวความคิด ความต้องการในอันที่จะทำนุบำรุงรักษาโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ


ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2528 ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี
อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
องค์เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย
ด้วยตระหนักในพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมของพระองค์
และพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอนุเคราะห์และสนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องด้วยง
านวัฒนธรรมของชาติตลอดมา และในวันที่ 23 กรกฏาคม 2532
ได้มีการจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์มรดกไทยขึ้นทุกจังหวัดประเทศ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ประชาชนทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมไทย เนื่องจากงบประมาณของรัฐมีไม่เพียงพอวัตถุประสงค์

1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่ามรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

2.เพื่อรณรงค์ให้มีการสงวนรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างถูกวิธี

3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและภาคเอกชนได้มีความรู้สึกร่วมใน
ความเป็นเจ้าของโบราณสถานโบราณวัตถุและร่วมรับผิดชอบ
ดูแลทะนุบำรุงรักษาได้เป็นมรดกไทยประจำถิ่น

4.เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

5.เพื่อลดอัตราการสูญเสีย และการถูกทำลายของโบราณสถาน
โบราณวัตถุให้น้อยลง

6.เพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งมีผลให้วัฒนธรรมไทย
เบี่ยงเบนเปลี่ยทิศทางไปในวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเช่น การจัดนิทรรศการการจัดการแสดง
การฉายภาพยนตร์ ทัษนศึกษาโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางศาสนา
กิจกรรมเสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดทัศนคติที่จะยังประโยชน์ต่อการอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมไทย ได้การรณรงค์ให้มีการพัฒนา บูรณะและทำความสะอาด
โบราณสถานศาสนสถาน ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมอื่น ๆ