หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 12 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 11

หัวข้อ: ๐(◕〝◕)๐ [ไ ด อ า รี่ สี ฟ้ า] ๐◎๐ [น้ำ ต า ค น เ ศ ร้ า] ๐(◕〝◕)๐

Blogger
 1. #1
  Oo กามเทพน้อย oO
  Guest

  ๐(◕〝◕)๐ [ไ ด อ า รี่ สี ฟ้ า] ๐◎๐ [น้ำ ต า ค น เ ศ ร้ า] ๐(◕〝◕)๐


  ๐(◕〝◕)๐ [ไ ด อ า รี่ สี ฟ้ า] ๐◎๐ [น้ำ ต า ค น เ ศ ร้ า] ๐(◕〝◕)๐

  ค น เ ศ ร้ า .. ค ร่ำ ค ร ว ญ .. ร่ำ ไ ห้

  ห ทั ย .. เ จ็ บ ร้ า ว .. ห นั ก ห น า

  ห ลั บ ตื่ น .. มี แ ต่ .. น้ำ ต า

  ลั บ ล า .. ก า ย า .. ข า ด ใ จ


  - - - - - - - - - -

  เ พ ร า ะ รั ก .. เ ป็ น แ ร ง .. บั น ด า ล (♥)

  เ อื้ อ น เ อ่ ย .. ก ล่ า ว ข า น .. ม อ บ ใ ห้

  บ ท ก ล อ น .. ก ลั่ น ก ร อ ง .. จ า ก ใ จ

  ตี พิ ม พ์ .. ล ง ไ ดฯ .. ใ ห้ เ ธ อ


  - - - - - - - - - -

  ข อ บ คุ ณ .. มิ ต ร ภ า พ .. ไ ม ต รี

  เ นิ่ น น า น .. แ ร ม ปี .. มี เ ส ม อ

  ดี ใ จ .. ที่ ไ ด้ .. พ บ เ จ อ

  ผ อ ง พี่ .. เ พื่ อ น เ ก ล อ .. ต ล อ ด ไ ป

 2. #2
  Oo กามเทพน้อย oO
  Guest

  บ้านมหาโพสต์ - - - ๐ ดั่ ง ด ว ง ใ จ ๐ - - -

  เ ธ อ ที่ .. เ ป็ น ดั่ ง .. ด ว ง ใ จ

  รู้ ไ ห ม .. มี ใ ค ร .. ห่ ว ง ห า

  ขี้ แ ย .. ห ล า ย ค รั้ ง .. ห ล า ย ค ร า

  น้ำ ต า .. ค น เ ศ ร้ า .. ไ ห ล ริ น


  - - - - - - - - - -

  ห่ า ง ไ ด้ .. แ ต่ อ ย่ า .. ห า ย ไ ป

  กำ ลั ง .. แ ร ง ใ จ .. ห ม ด สิ้ น

  ร่ า ง ก า ย .. เ ห มื อ น ไ ร้ .. ชี วิ น

  ค ว า ม เ ห ง า .. เ ก า ะ กิ น .. ด ว ง แ ด


  - - - - - - - - - -

  โ ด ด เ ดี่ ย ว .. ลำ พั ง .. อ้ า ง ว้ า ง

  ใ จ ฉั น .. เ ป ร า ะ บ า ง .. เ กิ น แ ก้

  อ ย า ก ใ ห้ .. ค ว า ม รั ก .. เ ห ลี ย ว แ ล

  ห่ ว ง ใ ย .. แ น่ แ ท้ .. ไ ม่ ล ว ง


  - - - ๐ ดั่ ง ด ว ง ใ จ ๐ - - -

 3. #3
  Membership renewed สัญลักษณ์ของ บ่าวจ้ำ
  วันที่สมัคร
  Jan 2009
  ที่อยู่
  ขัวข้วมของหนองคาย
  กระทู้
  570
  บล็อก
  2

  Re: ๐(◕〝◕)๐ [ไ ด อ า รี่ สี ฟ้ า] ๐◎๐ [น้ำ ต า ค น เ ศ ร้ า] ๐(◕〝◕)๐

  Re: ๐(◕〝◕)๐ [ไ ด อ า รี่ สี ฟ้ า] ๐◎๐ [น้ำ ต า ค น เ ศ ร้ า] ๐(◕〝◕)๐อารมณ์ความรู้ฉึก

  ภาสาสวย อ่านแล้วได้อารมณ์มาก

  โอ้! พระเจ้ายอดมันจอร์จมาก:g

 4. #4
  มิสบ้านมหา 2010
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ เขมราฐ
  วันที่สมัคร
  Sep 2008
  ที่อยู่
  กลางท่งเมืองเขมฯ
  กระทู้
  1,988

  Re: ๐(◕〝◕)๐ [ไ ด อ า รี่ สี ฟ้ า] ๐◎๐ [น้ำ ต า ค น เ ศ ร้ า] ๐(◕〝◕)๐

  :g:g:g Re: ๐(◕〝◕)๐ [ไ ด อ า รี่ สี ฟ้ า] ๐◎๐ [น้ำ ต า ค น เ ศ ร้ า] ๐(◕〝◕)๐Re: ๐(◕〝◕)๐ [ไ ด อ า รี่ สี ฟ้ า] ๐◎๐ [น้ำ ต า ค น เ ศ ร้ า] ๐(◕〝◕)๐สวยงาม เศร้า ซึ้ง น้องเขมฯขอคารวะ เยี่ยมจริง ๆ น้องเขมฯเขียนแบบนี้บ่ไ้ด้เลย รอชื่นชมผลงานอยู่เด้อค่ะ

 5. #5
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ หนอนชาเขียวโออิชิ
  วันที่สมัคร
  Mar 2009
  ที่อยู่
  อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
  กระทู้
  431

  Re: ๐(◕〝◕)๐ [ไ ด อ า รี่ สี ฟ้ า] ๐◎๐ [น้ำ ต า ค น เ ศ ร้ า] ๐(◕〝◕)๐

  ไดอะรี่สีฟ้าน่าสดใส
  แต่ไฉนเจ้าจึงเศร้าเหงาอย่างนี้
  คงมีใครหมางเมินไม่ไยดี
  เปลี่ยนเป้นไดอะรี่สีม่วงแทน
  *****************
  แต่มะดีเท่าเค้าหรอก
  แต่ก็อยากลง...อิอิ

 6. #6
  Oo กามเทพน้อย oO
  Guest

  Re: ๐(◕〝◕)๐ [ไ ด อ า รี่ สี ฟ้ า] ๐◎๐ [น้ำ ต า ค น เ ศ ร้ า] ๐(◕〝◕)๐

  ไ ด อ า รี่ .. สี ฟ้ า .. น่ า ส ด ใ ส

  แ ต่ เ จ้ า ข อ ง .. มี หั ว ใ จ .. เ ศ ร้ า นั ก ห น า

  เ พ ร า ะ มี ค น .. ห ม า ง เ มิ น .. จ า ก ร้ า ง ล า

  ไ ม่ ใ ย ดี .. ไ ม่ มี ค่ า .. ใ ห้ เ ห ลี ย ว แ ล


  - - - - - - - - - -

  ห ย า ด น้ำ ต า .. ริ น ไ ห ล .. ไ ม่ ข า ด ส า ย

  เ ธ อ ทำ ล า ย .. ค ว า ม ผู ก พั น .. ไ ม่ แ ย แ ส

  เ จ็ บ เ พี ย ง ไ ร .. ก็ ย อ ม ใ ห้ .. เ ธ อ รั ง แ ก

  เ ป็ น ค น แ พ้ .. เ พ ร า ะ ว่ า ใ จ .. ไ ม่ ลื ม เ ธ อ  . . . . . . . . . ยั ง ค ง คิ ด ถึ ง เ ธ อ >> ค น ดี ที่ เ ย็ น ช า . . . . . . . . .

 7. #7

  Re: ๐(◕〝◕)๐ [ไ ด อ า รี่ สี ฟ้ า] ๐◎๐ [น้ำ ต า ค น เ ศ ร้ า] ๐(◕〝◕)๐

  แวะมาทักทายไดอารี่สีฟ้าที่สดใส แต่ทำไมเจ้าของถึงเศร้านักน้อ

  แวะมาอ่านไดอารี่สีฟ้า แวะมาเยี่ยมเจ้าของไดอารี่ อยากบอกว่า

  คิดถึงจังเลย..ค่ำคืนนี้ขอให้หลับฝันดีจ้า...จุ๊บ ๆๆๆ

 8. #8
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ รินเมืองร้อยเกิน
  วันที่สมัคร
  Aug 2008
  ที่อยู่
  เกษตรวิสัย - ร้อยเอ็ด
  กระทู้
  400

  Re: ๐(◕〝◕)๐ [ไ ด อ า รี่ สี ฟ้ า] ๐◎๐ [น้ำ ต า ค น เ ศ ร้ า] ๐(◕〝◕)๐

  ค น เ ศ ร้ า .. ค ร่ำ ค ร ว ญ .. ร่ำ ไ ห้
  ห ทั ย .. เ จ็ บ ร้ า ว .. ห นั ก ห น า
  ห ลั บ ตื่ น .. มี แ ต่ .. น้ำ ต า
  ลั บ ล า .. ก า ย า .. ข า ด ใ จ


  หมื่นแสนล้านคำชั้นพร่ำเรียก
  น้ำตาเปียกหมอนนอนหนาวร้าวสะอื้น
  คืนเหงาอ้างว้างใจตรมขมขื่น
  คว้างเคว้งคืนกลืนน้ำตาวันไร้เธอ


  Ӫ_Ӫ~ดูทีไรเศร้าทุกที....แล้วจะกลับมาดูใหม่~Ӫ_Ӫ

 9. #9
  Super Moderator สัญลักษณ์ของ หมูน้อย
  วันที่สมัคร
  Jul 2007
  ที่อยู่
  เหนือสุดในสยาม
  กระทู้
  1,993
  บล็อก
  17

  Re: ๐(◕〝◕)๐ [ไ ด อ า รี่ สี ฟ้ า] ๐◎๐ [น้ำ ต า ค น เ ศ ร้ า] ๐(◕〝◕)๐

  ไดอารี่น้อยของน้องอ่านแล้วเศร้า
  มองดูเหงาๆผ่านเงาบางในใจน้อง
  ไดอารี่ชื่อสีฟ้าแต่แลดูน้ำตานอง
  น้องจ๋าน้องอย่าเศร้าอีกเลยใจพี่ห่วง


  ให้กำลังใจ....ไดอารี่สีฟ้าของกามเทพน้อย
  Re: ๐(◕〝◕)๐ [ไ ด อ า รี่ สี ฟ้ า] ๐◎๐ [น้ำ ต า ค น เ ศ ร้ า] ๐(◕〝◕)๐

 10. #10
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวกระสัง
  วันที่สมัคร
  Nov 2008
  ที่อยู่
  บุรีรัมย์
  กระทู้
  192

  Re: ๐(◕〝◕)๐ [ไ ด อ า รี่ สี ฟ้ า] ๐◎๐ [น้ำ ต า ค น เ ศ ร้ า] ๐(◕〝◕)๐

  ใยหนอความรักต้องปวดร้าว
  อยากให้รักพร่างพราวสดใส
  กลับเจ็บปวดรวดร้าวในหัวใจ
  ทำไม ทำไม ทำไม ไม่สมหวังซะที  Re: ๐(◕〝◕)๐ [ไ ด อ า รี่ สี ฟ้ า] ๐◎๐ [น้ำ ต า ค น เ ศ ร้ า] ๐(◕〝◕)๐

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •