กลอนลำอำพลวอนแฟน พระเอกหมอลำอีกคนหนึ่งในคณะแก่นนครบันเทิงศิลป์
อำพลวอนแฟน
อำพลวอนแฟนอำพลวอนแฟนอำพลวอนแฟนอำพลวอนแฟน

08.wma -