ผี เปรต หลายชนิด ตอนที่ 2

กฎแห่งกรรม คือ กฎที่แสดงให้เห็นถึงเหตุและผล
ขอ งการกระทำใ ดๆของมนุษย์ กล่าวคือ
ใครกระทำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่วก็ตาม
บุคคลผู้กระทำนั้นจักต้องเป็นผู ้รับผล
ของกรรมนั้นๆเสมอ มิได้เกิด...
[yflash]http://www.youtube.com/v/9mFW_xZue3c&hl=en&fs=1[/yflash]