กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน ของทุกปี

Blogger
 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  8,063
  บล็อก
  197

  วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน ของทุกปี

  วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

  13 เมษายน ของทุกปี  วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน ของทุกปี  ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิง
  ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป การที่ประเทศไทยจัดให้มี
  วันผู้สูงอายุแห่งชาตินั้นด้วยมติของ องค์การสหประชาชาติ
  ที่จัดการประชุมขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ กรุงเวียนนา
  ประเทศออสเตรีย ผู้สูงอายุนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาท
  สำคัญทั้งทางด้านสังคม ครอบครัวและประเทศชาติ  ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
  เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายประการสำคัญอันเนื่อง
  ในอันที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และได้รับนโยบายอันนี้
  ให้กรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้ดำเนินการโดยครั้งแรกนั้น
  กรมประชาสงเคราะห์ได้จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค
  เป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๖


  มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  เพื่อให้การสงเคราะห์คนชราที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
  หรือประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือด ร้อน ยากจนไม่มีที่อยู่อาศัย
  หรือ ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้

  เพื่อให้บริการแก่คนชราที่กับครอบครัวของตน
  แต่มีความต้องการบริการสงเคราะห์คนชราบางอย่าง
  เช่นการรักษาพยาบาล กายภาพบำบัด และ นันทนาการ เป็นต้น

  เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
  หรือยากจน ที่ไม่สามารถจะอุปการะเลี้ยงดูคนชราไว้ในครอบครัวได้

  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอันเกี่ยวกับคนชรา
  ไม่ให้เร่ร่อน ทำความเดือดร้อนรำคาญแก่สังคมและสามารถ
  อยู่ในสังคมได้อย่างผาสุก อันสมควรแก่อัตภาพ

  เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีที่คนชราได้ทำประโยชน์
  ให้แก่ประเทศชาติ

  เพื่อผู้สูงอายุจะได้คลายวิตกกังวลเมื่อชราภาพ
  ไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้  ทางรัฐบาลมีหน้าที่จะเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูต่อไป
  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีการจัดการประชุมสมัชชาโลกว่าด้วย
  ผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งได้พิจารณา
  ประเด็นสำคัญ เกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ ๓ ประการ

  ด้านมนุษยธรรม
  ด้านการพัฒนา
  ด้านการศึกษา

  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นปี
  รณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกำหนดคำขวัญว่า
  " Add Life to year " ทั้งนี้ทางองค์การอนามัยโลกต้องการ
  ให้ประเทศต่างๆทั่วโลก ช่วยกันส่งเสริมสถานะของผู้สูงอายุ
  โดยกำหนดคำขวัญว่า " ให้ความรักพิทักอนามัยผู้สูงวัยอายุยืน "
  จากการประชุมองค์การสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕
  ว่าด้วยเรื่องของผู้สูงอายุ ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีได้ลงมติ
  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ อนุมัติให้วันที่ ๑๓ เมษายน
  ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ การกำหนดวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
  มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานและจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ
  สำหรับผู้สูงอายุของทุกปีตามแผน โดยกำหนดนโยบายหลัก
  เกี่ยวกับผู้สูงอายุขึ้นมา ๕ ข้อ ดังต่อไปนี้


  ด้านสุขภาพอนามัย
  ด้านการศึกษา
  ด้านการสังคมวัฒนธรรม
  ด้านความมั่นคงทางรายได้และการทำงาน
  ด้านสวัสดิการสังคม

  กิจกรรมในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ กราบขอพรผู้สูงอายุ
  มอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุ
  ที่มา : ศิริวรรณ คุ้มโห้. วันและประเพณีสำคัญ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เดอะ


 2. #2
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  8,954
  บล็อก
  9
  13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

  ความเป็นมาของผู้สูงอายุ

  ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งในอันที่จะส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพ และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข จึงได้มอบให้กรมประชาสงเคราะห์ จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราขึ้น เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่เดือดร้อน มีความทุกข์ยากประสบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง กรมประชาสงเคราะห์จึงได้จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค เป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 2496 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้การสงเคราะห์คนชราที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือประสบปัญหาความทุกข์ยาก ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้

  2. เพื่อให้บริการแก่คนชราที่อยู่กับครอบครัวของตน แต่มีความต้องการบริการสงเคราะห์คนชราบางอย่าง เช่น การรักษาพยาบาล กายภาพบำบัด นันทนาการ

  3. เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หรือยากจน ที่ไม่สามารถจะอุปการะเลี้ยงดูคนชราไว้ในครอบครัวได้

  4. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอันเกี่ยวกับคนชรา ไม่ให้เร่ร่อน ทำความเดือดร้อนรำคาญแก่สังคม และให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุกตามสมควรแก่อัตภาพ

  5. เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีที่คนชราได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

  6. เพื่อผู้สูงอายุจะได้คลายวิตกกังวล เมื่อชราภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้แล้ว ทางรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะเป็นผู้อุปการะคุณเลี้ยงดูต่อไป

  กรมประชาสงเคราะห์ได้ดำเนินการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นตลอดมา


  ประวัติและความเป็นมาของวันผู้สูงอายุ

  ในปี พ.ศ. 2525 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย และได้ให้ความหมายของคำว่า " ผู้สูงอายุ " ไว้ดังนี้

  ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไว้ 3 ประการ คือ ด้านมนุษยธรรม ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา

  นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก ยังได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2525 เป็นปีรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยกำหนดคำขวัญว่า Add life to years เพื่อให้ประเทศต่างๆ ช่วยกันส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการวันอนามัยโลกของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติให้ใช้ คำขวัญเป็นภาษาไทย ว่า " ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน "

  รัฐบาลในสมัยนั้น (พล.เอกเปรม ติณสูลานนท์) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ และได้เลือก "ดอกลำดวน" เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ

  สาเหตุที่เลือกดอกไม้นี้ เนื่องจากต้นลำดวนเป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มากในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ลำต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิ ที่คงคุณธรรมความดีงามไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป นอกจากนั้นทางด้านพฤกษศาสตร์ ต้นไม้นี้ยังใช้เป็นยาบำรุงหัวใจได้อีกด้วย ประการสำคัญ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงดำริให้จัดสวนนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้สูงอายุ.

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •