วันคุ้มครองโลก

22 เมษายน ของทุกปีวันคุ้มครองโลกปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้ทวีความรุนแรงขึ้น
อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสีย อากาศเป็นพิษ
หรือการตัดไม้ทำลายป่าที่ส่งผลให้เกิดวาตภัย หรืออุทกภัยอย่างฉับพลัน


นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาโลก
เช่นปัญหาการเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก หรือ Green House Effect
ปัญหาปริมาณโอโซนในบรรยากาศลดลง หรือปัญหาพลังงานของโลก
ที่จะต้องหามาทดแทนการใช้น้ำมัน เป็นต้นวันคุ้มครองโลกดังนั้นในวันที่ 22 เมษายน 2513 ประชาชนอเมริกันที่ตะนักถึง
ความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมกว่า 20 ล้านคน
จึงได้พร้อมใจกันมาชุมนุมเพื่อประท้วงการเพิ่มขึ้นของมลภาวะ
และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นโลก ผลจาก
การชุมนุมก่อให้เกิดการออกพระราชบัญญัติแก้ไขมลพิษในอากาศ
ของสหรัฐอเมริกา และมีการจัดตั้งสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น
และกำหนดให้ วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก
หรือ Earth Day โดยมีเป้าหมายดังต่อไปนี้คือวันคุ้มครองโลก1. เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่า
หนาแน่นในบรรยากาศ

2. เพื่อกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซน
และก่อให้เกิดการสะสมความร้อนให้หมดสิ้นไป

3. เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ ทั้งที่เป็นป่าเบญจพรรณ
และป่าดงดิบ

4. เพื่อห้ามการซื้อ-ขายสิ่งมีชีวิตที่อาจทำให้ภาวการณ์เจริญพันธุ์
ลดลงหรือหมดสิ้นไป

5 เพื่อคงสภาพระดับประชากรไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมดุล
กับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่

6. เพื่อสร้างพลังอำนาจจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกให้ร่วมกัน
ปกป้องบรรยากาศ น้ำ และสภาพอื่น ๆ ให้พ้นจากการกระทำ
ที่มิชอบของมนุษย์

7. เพื่อสร้างสำนึกในอันที่จะรักษาโลกไว้ทั้งบุคคล ชุมชนและชาติ
ในวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อเรียกร้องให้ทุกคนได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการอนุรักษ์โลกใบนี้ไว้ เช่น

1. การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั่วทุกหนทุกแห่ง โดยเฉพาะแถบแอฟริกา
เคนยา ไนจีเรีย และนามิเบีย เป็นต้น

2. การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่เหลืออยู่ในเมือง หมู่บ้าน และภูเขา

3. รณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

4. เน้นการคุมกำเนิดเพื่อให้จำนวนประชากรได้คงอยู่ในระดับคงเดิม

5. ให้การศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

6. ร่วมกันรักษาความสะอาดตามถนนหนทาง ชายหาด อุทยาน
และสถานที่สาธารณะต่าง ๆวันคุ้มครองโลกสำหรับประเทศไทย ก็ได้จัดให้มีการรณรงค์ขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ปี พ.ศ. 2533 โดยโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
หรือ U.S.A.
งานวันคุ้มครองโลก 22/04/2008 ทีสยาม

[yflash]http://www.youtube.com/v/yf296a4NJI0&hl=en&fs=1[/yflash]earthday fires celebration
earthday - 22042551 at wat phra dhammakaya

[yflash]http://www.youtube.com/v/6xA8EtIAa0c&hl=en&fs=1[/yflash]