กำลังแสดงผล 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4

หัวข้อ: ประเพณีสรงน้ำพระ

Blogger
 1. #1
  นักการภารโรง สัญลักษณ์ของ บ่าวคนเดิม
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  ที่อยู่
  Amphoe Det Udom
  กระทู้
  3,766

  บ้านมหาโพสต์ ประเพณีสรงน้ำพระ


  ประเพณีสรงน้ำพระ


  ในเทศกาลสงกรานต์ นอกจากการทำบุญข้าวแช่ แห่สงกรานต์ ปล่อยนกปล่อยปลาแล้ว
  คนมอญยังมีประเพณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายอย่างพิธีสรงน้ำพระ เป็นพิธีส่วนหนึ่งที่ เกี่ยว
  เนื่องกับเทศกาลสงกรานต์ หลังจากทำบุญวันสงกรานต์แล้ว

  พิธีสรงน้ำพระ จะถูกกำหนดขึ้นในโอกาสต่อมา ซึ่งชาวมอญบางกระดี่ได้กำหนดวันที่
  16,17 และ 18 เมษายน ของทุกๆปี ซึ่งพิธีจะแตกต่างจากคนไทยมาก คือ คนมอญทุกแห่ง
  จะต้องจัดเตรียมสถานที่สรงน้ำพระที่มีลักษณะรูปแบบเหมือนกันหมด มีรางน้ำยาว ประมาณ
  6 วา ยื่นจากห้องน้ำและมีการตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นรางน้ำ สำหรับให้ ชาวบ้านเทน้ำลง
  ในรางไหลเข้าสู่ห้องน้ำ บางวัดจะมีถังไม้ขนาดใหญ่เพื่อรองรับน้ำไว้ และมีท่อจากถึงปล่อยน้ำ
  ให้ไหลออก เพื่อให้พระได้สรงน้ำภายในห้องน้ำได้สะดวกขึ้น การที่คนมอญต้องทำห้องน้ำ
  และรางน้ำสำหรับการสรงน้ำพระ เนื่องจากเหตุผลดังนี้

  1. เพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่สรงน้ำนั้นดูเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะการสรงน้ำพระ พระ
  ท่านต้องผลัดเปลี่ยนสบง รวมทั้งการครองจีวรหลังสรงน้ำก็ทำได้อย่างเรียบร้อยเช่นกันไม่เป็นการผิดวินัยแต่อย่างใด
  2. เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้สรงอย่างสะดวกในห้องน้ำ
  3.เพื่อให้ชาวบ้านโดยเฉพาะสตรีได้สรงน้ำเฉพาะในสถานที่ที่ได้จัดไว้ให้ เนื่องจากพระสงฆ์มอญเคร่งครัดมาก
  พิธีเริ่มจากการอัญเชิญพระพุทธรูปและทำพิธีบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น ให้ชาวบ้าน
  ได้สรงน้ำพระพุทธรูปเป็นอันดับแรกและตามด้วยพระสงฒ์การสรงน้ำ ชาวบ้านที่เป็นชาย และหญิงจะแยกกันเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่เป็นหญิงจะถือขันน้ำรออยู่ใกล้ๆ รางน้ำ กลุ่มที่เป็น
  ชายจะมีขันน้ำ น้ำอบและน้ำหอมผู้ชายจะไปนั่งรออยู่ที่ตรงทางเดินจาก ห้องสรงน้ำเป็นแนว
  ตลอดสองฟากของการเดินจนหถึงศาลาการเปรียญ

  วิธีสรงน้ำพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์สามเณรนั้นจะมีคนให้สัญญาณด้วยการตบที่ฝา
  ห้องน้ำ เมื่อได้ยินสมญาดังกล่าว ผู้ที่เป็นสตรีจะเทน้ำลงในรางน้ำจะไหลไปตามทางจนถึงที่
  พระ พุทธรูปหรือพระสงฆ์ เมื่อพระเสร็จพิธีการในห้องสรงน้ำแล้ว พระสงฆ์เดินขึ้นไปบน
  ศาลาการเปรียญ ไปตามทางเดินที่มีชาวบ้านที่เป็นชายนั่งรออยู่สองข้าง เมื่ออัญเชิญพระ
  พุทธรูป หรือพระสงฆ์สามเณรเดินตามทางดังกล่าว ชาวบ้านที่เป็นชายเหล่านั้นจะนำน้ำใน
  ขันเทรดที่เท้าพระ พร้อมกับพรมน้ำอบ น้ำหอมที่ฝ่ามือและที่เท้าพระ ถ้าเป็นพระ พุทธรูป ก็จะประพรมน้ำหอมที่พระพุทธรูปนั้นก่อนแล้วตามด้วยพระสงฆ์สามเณรตามลำดับ

  ข้อสังเกตที่เกี่ยวกับประเพณีการสรงน้ำพระของมอญ นอกจากจะมีรูปแบบของพิธีที่
  ได้กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว ในการสรงน้ำพระนี้ คนมอญ ยังมีข้อห้ามมิให้สาดน้ำกันในวัด การ
  ที่ห้ามมิให้สาดน้ำกันในวัดนั้น เกี่ยวกับความเคารพเทิดทูนพระพุทธศาสนา และป้องกันบาป
  มิให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่กระทำไม่ถูกต้อง

  ที่มา http://web.radompon.com/saowalak602/sog.html
  อานิสงส์ถวายเครื่องเถราภิเษก (สรงน้ำพระ)
  ผู้ใดได้ถวายเครื่องเถราภิเษก(สรงน้ำพระ) จะพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง

  เรื่องเล่าอานิสงส์ในสมัยพุทธกาล  ใน กาลครั้งนั้นองค์สมเด็จพุทธเจ้า เสด็จประทับอยู่ ณ เชตวันมหาวิหาร พร้อมภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ รูป พระเจ้าปัสเสนทิโกศล พร้อมด้วยมหาอำมาตย์ทั้งหลาย ได้นำ เครื่องสักการะทั้งหลาย เข้าไปสู่พระเชตะวันมหาวิหาร ถวายอภิวาท แด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วทูลถามว่า ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันบุคคลใดกระทำสักการะบูชาสรงเถราภิเษก แก่สงฆ์ ด้วยใจเลื่อมใสศรัทธา จะได้ผลอานิสงส์เป็นอย่างไรพระเจ้าข้า

  องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค เจ้าจึงตรัสว่า ดูกรมหาราช บุคคลใด มีความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการในเมื่อปรารถนาอันใด ก็จะสม ความมุ่งมาตรปรารถนา ทุกประการ การทำเถราภิเษกนี้ได้ทำกันสืบ ๆ มาในครั้งพุทธเจ้าก่อน ๆ


  แล้ว พระองค์ทรงแสดงสืบต่อไปว่า ในกาลครั้งนั้นเป็นสมัยครั้งศาสนาของพุทธเจ้าเมธังกร ยังมี พระยาพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าวิชัยยะ ได้เสวยสมบัติ ในเมืองสารนครประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ มีเถระองค์หนึ่งชื่อว่าอุสสา เป็นอันเตวาสิกแห่งพุทธเจ้าเมธังกร พระยาวิชัยยะ ได้ทอดพระเนตรเห็น พระมหาเถระเข้ามาในเมือง พระยาวิชัยยะก็มีใจศรัทธาเลื่อมใส ในอิริยาบถ ของพระมหาเถระเจ้าเสร็จไปต้อนรับนิมนต์ให้ไปสู่ปราสาทของพระองค์ แล้วก็จัดแจง สรงเถราภิเษกด้วยน้ำหอม เสร็จแล้วถวายภัตตาหาร ตั้งความปรารถนาว่า ปวงชนทั้งหลายที่อยู่ใน ขอบเขตขัณฑเสมา ขอจงตั้งอยู่ใน โอวาทคำสอน ของพระองค์ ทุกเมื่อ และขอให้ข้าพระองค์ได้พ้นจากทุกข์ภัยเวร ข้าศึกศัตรูทั้งหลายด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ในอนาคตกาลโน้นเทอญ พระมหาเถระเจ้า ก็ได้อนุโมทนา แห่งพระยาวิชัยยะ แล้วถวายพระพรทิพย์ ๑๐ ประการ ลากลับไปสู่ สำนักแห่งพระมหาเถระเจ้า พระยาวิชัยยะได้รับพร แห่งพระมหาเถระ แล้วมีจิตยินดีรื่นเริงบันเทิงใจ ต่อบุญกุศลของพระองค์ที่ทรงกระทำไว้ ครั้นจุติจากโลกแล้วก็ไปอุบัติ อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตพิภพ มีวิมานทองสูง ๒๒ โยชน์ มีนางเทพอัปสรแสนหนึ่งเป็นบริวาร ครั้นสิ้นชีพเทวบุตรแล้ว ได้ไปเกิดเป็นเจ้าพระสิริตะ เสริมสร้างบารมีให้แก่กล้าขึ้นไป ได้มาเกิดเป็น องค์พระตถาคต เดี๋ยวนี้แล

  เรื่องเล่าจากสมัยพุทธกาล จาก www.84000.org
  ขอบพระคุณสมาชิกและทีมงานที่เคารพรักทุกท่าน

 2. #2
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  10,100
  บล็อก
  9

  พิธีสรงน้ำพระที่บ้าน

  พิธีสรงน้ำพระในบ้านที่บ้าน เป็นพิธีกรรมที่จะต้องกระทำเป็นประจำทุกปีในวันสงกรานต์
  พิธีสรงน้ำพระที่บ้าน

  เพื่อเป็นการสรงน้ำพระ โดยจะมีการทำความสะอาดองค์พุทธรูป หิ้งพระ มีการเปลี่ยนผ้า
  ขาวรองพระ

  พิธีกรรมนี้มีการเตรียมการพอสมควร เช่น การเย็บใบตองเป็นฉัตรปลายแหลม การทำน้ำ
  หอมเพื่อมาเช็ดพระพุทธรูป เก็บดอกไม้ขันธุ์ 5 และขันธุ์ 8 (เก็บดอกไม้ห้าคู่ห้าครั้ง
  และแปดคู่อีกแปดครั้ง) เพื่อบูชาพระ ดอกไม้แดง 5 คู่ เพื่อบูชาครู เป็นต้น

  พิธีกรรมนี้ นอกจากจะรวมญาติพี่น้องให้มาช่วยกันจัดเตรียมแล้ว ตอนเสร็จพิธีแต่ละคนจะ
  ได้ฝ้ายผูกแขนเอาไปผูกให้ลูกหลาน เพื่อให้เกิดความร่มเย็นในชีวิตอีกด้วย


  นี่คือพิธีกรรมที่บ้านใน จ.ขอนแก่น ของข้าพเจ้า ที่ต้องทำทุกปีในวันสรงกรานต์ ในวันที่
  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันเอาพระลง

 3. #3
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  10,100
  บล็อก
  9
  สรงน้ำพระ วันสงกรานต์


  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=fSdKrUfM0N0

 4. #4
  ฝ่ายเทคนิค และถ่ายทอดสด สัญลักษณ์ของ อาวอ้วนเมืองยศ
  วันที่สมัคร
  Apr 2010
  ที่อยู่
  เมืองบั้งไฟ
  กระทู้
  1,596
  ปีนี้ถึงจะมีวันหยุดหลายวัน แต่ก็ไม่ได้กลับบ้านนอก ไม่ได้มีโอกาสกลับไปเอาพระลง สรงน้ำพระที่บ้าน ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านที่เดินทางกลับบ้านกลับถิ่นฐานบ้านเกิดให้ทุกคนทุกท่านเดินทางปลอดภัยเด้อครับเด้อ อยู่ทางนี้สิไปหาวัดใกล้ๆ ไปสรงน้ำพระหรอก เที่ยวเผื่อแน่เด้อครับผุได้เมือบ้านนะ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •