[WMV][WMV]ธรรมประจำวัน
การรักษาใจเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่สุด คนเราในโลกนี้จะมีความสุขหรือความทุกข์ก็ขึ้นอยู่ที่จิตใจของเรา แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พุทธบริษัทพยามฝึกอบรมจิตของตนไม่ให้ตกไปกับ อารมณ์ที่น่าพอใจหรือที่น่าใคร่พยายามข่มใจของตนเองให้ได้ ดังมีพระพุทธดำรัสที่ตรัสไว้ว่า
การฝึกจิตอันข่มได้ยาก เป็นธรรมชาติเร็ว
มักตกไปสู่อารมณ์ที่น่าใคร่ เป็นการดี
จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นเหตุนำสุข.
จาก พุทธดำรัสนี้จะทำให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการฝึก จิตเป็นอย่างมาก การฝึกจิตนั้นพระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า การที่บุคคลจะข่มจิตไว้ได้ จะต้องอาศัยการไม่คิดในเรื่องอันอกุศล เมื่อไม่คิดเรื่องที่เป็นอกุศลแล้ว จิตของเราก็จะไม่ตกไปสู่อารมณ์อารมณ์ที่น่าใคร่ น่าพอใจ.
โดย พระมหาวัฒนวงศ์ อาภสฺสรเมธี
[/WMV][/WMV]