สัพเพ พุทธามหาเตชา มหาปัญญา มหัพพลา เตสาหัง สิรสาปาเท วันทามิ ปุริสุตตเม