นะโมพุทธายะ

พระพุทธะไตรรัตนะญาณ
มณีนพรัตน์
สีสะหัสสะสุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ

ยะธาพุทโมนะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรัง คันธัง

สีวลี จะ มหาเถรัง อะหังวันทามิ ทูระโต
อะหังวันทามิสัพพะโส

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ