พระคาถาบูชาดวงพิชัยสงคราม
(ตั้งนะโม ๓ จบ)

"นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญ จะ
ปะมุญจะถะ ศศิ ภุมโม จะเทวานัง วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว ศุกะโร
จะ มหาลาภัง โสโร ราหูเกตุ จะ มหาลาภัง สัพพะภะยัง วินาสสันติ สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ ลักขะณา
อะหัง วันทามิ สัพพะทาสัพพะเทวามัง ปาละยันตุ สัพพะทา
เอเตนะ มังคะละเตเชนะ
สัพพะโสตถีภะ วันตุ เมฯ"

ดวงพิชัยสงคราม...คือดวงชะตาที่ถูกผูกขึ้นอย่างละเอียดที่สุดแบบจักรราศี ซึ่งดวงพิชัยสงครามนี้อาจจะเป็นดวงชะตาของบุคคลหรือดวงฤกษ์ในการกระทำการต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ในสมัยก่อนนั้นผู้ที่จะมีดวงพิชัยสงครามได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลระดับชั้นแม่ทัพหรือเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ขึ้นไปตลอดจนกระทั่งระดับพระมหากษัตริย์ สามัญชนธรรมดาหาอาจมีดวงพิชัยสงครามได้ไม่ เพราะดวงนี้จะหาคนผูกเป็นได้ยากมาก อีกทั้งใช้เวลาในการคำนวณมาก ระดับโหรชั้นอาจารย์ยังต้องใช้เวลาในการคำนวณถึง ๗ วันจึงจะสำเร็จ ดังนั้นจึงจะค่อนข้างหาผู้ที่มีดวงพิชัยสงครามได้ยากมากในปัจจุบัน


ลักษณะของดวงพิชัยสงคราม

การผูกดวงพิชัยสงครามตามรูปด้านล่างมีหลักในการผูกดังต่อไปนี้...

๑.กำหนดให้ดวงราศีจักร อยู่กึ่งกลางยันต์พิชัยสงครามด้านบนของกระดาษใต้พระพุทธฉาย

๒.ใต้ยันต์พิชัยสงคราม จัดเป็นยันต์รูปบัลลังก์ อยู่กลางกระดาษ และทำเป็นยันต์ลดหลั่นกันลงมา ๕ ชั้น

๓.เบื้องซ้าย ชั้นล่างสุด ของยันต์รูปบัลลังก์เป็นหลักอินทภาส เบื้องขวาเป็นหลักบาทจันทร์ ซึ่งหลักทั้งสองนี้โบราณยกย่องว่ามีความสำคัญสูง ท่านจึง
ให้สถิตย์ภายใต้เศวตฉัตร

๔.กรอบของยันต์พิชัยสงคราม มีพระคาถาพระเจ้าสิบหกทิศปิดไว้ทุกทิศ

๑.ยันต์พิชัยสงคราม ทำล้อมกรอบดวงราศีจักร เพื่อให้คุ้มครองดวงชะตา มิให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแพ้วพานได้ พระคาถาที่บรรจุในยันต์พิชัยสงครามนี้
ก็คือ "พระอิติปิโสย่างตาม้า" และสำหรับทิศแม่ธาตุทั้งสี่ของดวงพิชัยสงคราม อันได้แก่ทวารทั้งสี่คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ จะมีคาถา นะ มะ พะ ทะ ปิดไว้
ส่วนตามมุมต่างๆของดวงพิชัยสงคราม เฉพาะที่ยันต์พิชัยสงครามมีช่องโหว่อยู่ ๑๖ ช่อง ก็ได้บรรจุพระคาถาพระเจ้าสิบหกทิศปิดไว้ทุกช่องโดยพระ
คาถาดังกล่าวนี้คือ "นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง"

๒.พระอิติปิโสแปดทิศ กรอบนอกของดวงพิชัยสงครามได้บรรจุสิ่งศักสิทธิ์ป้องกันภัยพิบัติไว้ทั้งแปดทิศด้วยกันซึ่งก็คือพระคาถาอิติปิโสแปดทิศ

๓.พระคาถาอื่นๆ นอกจากพระคาถาดังกล่าวแล้วในดวงพิชัยสงครามยังอาจจะบรรจุพระคาถาอื่นๆลงไปได้อีกเช่น พระนวหรคุณเก้า, หัวใจพระอภิ
ธรรมหรือพระธรรมเจ็ดคัมภีร์, พุทธรักษา, ธรรมรักษา, สังฆรักษา, ปิตารักษาและอินทรักษา, พรหมรักษา, เทวดารักษา, มาตารักษา เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าการจัดสร้างดวงพิชัยสงครามขึ้นมาดวงหนึ่งนั้นจะต้องใช้เวลาและความรู้ความสามารถเป็นอย่างสูง อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงพระคาถาที่
จารึกในดวงพิชัยสงคราม จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ดวงพิชัยสงครามจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทำหน้าที่คุ้มครองรักษาเจ้าของดวงชะตา
ให้แคล้วคลาด ปลอดภัยจากภยันอันตรายต่างๆ ดังนั้นถ้าผู้ใดมีดวงพิชัยสงครามเป็นของตัวเองก็จงหมั่นบูชาและภาวนาตามคาถาด้านล่างนี้เพื่อ
เป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง...