สุขภาพดีตามหลักอภิธรรม

สุขภาพดีตามหลักอภิธรรมความบกพร่องทางรูปกายมีสาเหตุ ๔ ประการ คือ

๑.เกิดจากกรรม บางคนแก้กรรมก็หายป่วยได้

๒.เกิดจากจิต เป็นวิธีคิดของคนบางคนที่สามารถทำให้ตัวเองป่วยได้ เช่นความโกรธ คนที่โกรธบ่อยๆจะทำให้ตับ
เสื่อมและเป็นสาเหตุของมะเร็งด้วย ทำไมจึงโกรธ เพราะมีสารอาดรีนาลีนมาก ทำไมจึงมีสารนี้มาก เพราะกิน
เนื้อสัตว์ เพราะในขณะที่สัตว์กำลังถูกฆ่า สัตว์เหล่านั้นจะรู้ตัวและร่างกายของมันจะหลั่งสารอาดรีนาลีนออกมา
เพื่อกล่อมประสาท ซึ่งสารพิษนี้ยังตกค้างอยู่ในเนื้อสัตว์ที่ถูกชำแหละ แม้จะนำไปทำให้สุก สารนี้ก็ยังตกค้างอยู่
เมื่อรับประทาน สารตัวนี้ก็ไปสะสมในร่างกายของคนเรา และหากสะสมไว้มาก เวลานอนจะทำให้ฝันเหมือนวิ่ง
หนีเพราะถูกไล่ฆ่า

วิธีคิดของคนสามารถทำให้ป่วยได้ หรือการแสดงอาการต่างๆ เช่น โกรธ น้อยใจ ไม่ได้ดั่งใจ งอน จะป่วยด้วย
โรคทรวงอก ให้สังเกตคนที่ป่วยเป็นมะเร็งที่ทรวงอก มักจะเป็นคนขี้น้อยใจ ขี้กังวล

๓.เกิดจากเหตุ อุตุ ในพระไตรปิฎกแปลว่า พลังงาน พลังงานการไหลเวียนมนร่างกายไม่ดีอาจเกิดจากหลาย
สาเหตุ เช่น เกี่ยวกับการกิน อุตุ แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ
*อัฌฌัตอุตุ พลังงานที่ไหลเวียนในร่างกาย
*พหิทธอุตุ พลังงานที่มาจากภายนอก แล้วซึมซับเข้ามาในร่างกายเราได้ พลังงานที่ไหลเวียนในร่างกายอยู่ที่ไหน ในร่างกายมีเซลล์ประสาทเชื่อมโยงจากสมอง ในสมองคนมีอนุภาคแม่เหล็ก ๗,๐๐๐ ชิ้น จากสมองมีสายคล้ายสายไฟโยงใยไปทั่วร่างกาย เรียกว่า เซลล์ประสาท ข้างในเซลล์มีโพรงตรงกลาง มีประจุไฟฟ้าบวก รอบนอกมีประจุไฟฟ้าลบ ประจุไฟฟ้าลบมีหน้าที่ไล่จับอนุมูลอิสระ ต่อต้านเชื้อโรค ถ้ามีประจุไฟฟ้าเยอะก็ไม่ค่อยป่วย ชื่อเรียกประจุไฟฟ้าลบ มีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม เช่นในญี่ปุ่นเรียกว่า "ชิ" จีนเรียกว่า "ชี่ ชี่กง" อินเดียเรียกว่า "ปราณ นที หรือ กุณฑลินี" ฝรั่ง เรียกว่า "Vitality Force หรือ Universal Force"
ถ้าเราวัดค่าสนามแม่เหล็กในคนปกติ พลังงานเฉลี่ยปกติ ๐.๗ เกาท์ ในคนที่กินเนื้อสัตว์จะมีน้อยกว่า และจะเจ็บป่วยบ่อย เพราะค่าอุตุหรือพลังงานปั่นป่วน คนกินมังสวิรัติมักจะสูงกว่า ๐.๗ ยกเว้นบางกลุ่ม
-สี กลิ่น เสียง รส การเคลื่อนไหวออกกำลังกาย เป็นการกระตุ้นอุตุ

๔.เกิดจากการกินอาหาร ในศาสนาพุทธแบ่งอาหารเป็น ๔ กลุ่ม
ก. กวฬิงกลาหาร ได้จากการกินพืชผักสมุนไพร เน้นที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
ข. ผัสสาหาร จากการสัมผัส เสียดสีของสวยงามต่างๆ เช่น อัญมณี หินสีสวยงาม
ค. มโนสัญเจตนาหาร จากการใช้สมาธิ
ง. วิญญาณาหาร อาหารที่ได้จากจิตวิญญาณ จากความรัก ความผูกพัน จากความสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์กับศิษย์ หรือคนที่มีเป้าหมาย มีความคิดเหมือนกัน จะสามารถประคองชีวิตให้อยู่ได้

เวลาตกฟากของคนไม่เหมือนกัน จะเป็นตัวแสดงธาตุเจ้าเรือน หมอสมัยโบราณจึงต้องใช้วิธีคำนวณวันเดือนปีเกิดของเด็ก เพื่อจะได้รู้ว่าระบบไหนภายในร่างกายอ่อนแอ เมื่อเด็กโตเป็นผู้ใหญ่ ธาตุเจ้าเรือนจะเปลี่ยนไปตามวิธีคิดและสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถกินอาหารตามธาตุเหมือนตอนเป็นเด็กได้ ต้องกินตามธาตุปัจจุบัน
ข้อมูลอ้างอิง:หนังสือนาฬิกาชีวิต โดย อ.สุทธิวัสส์ คำภา