สภาพจิตใจที่ดีโลกก็จะสวยงามน่าอยู่สภาพจิตใจที่ดีโลกก็จะสวยงามน่าอยู่ถ้ามีสภาพจิตใจที่ดี โลกทั้งโลกก็จะสวยงามน่าอยู่

คนเรา ถ้ามีสภาพจิตใจที่ดี โลกทั้งโลกก็จะสวยงามน่าอยู่ เช่น วันนี้ผมมี
ความสุขมาก ทั้งตัวก็จะรู้สึกโล่งสบาย เดินไปตามท้องถนน ก็จะเห็นว่า
พระอาทิตย์ส่องแสงเรืองรอง ฟ้ายิ่งมีสีคราม อากาศยิ่งบริสุทธิ์ ทั่วทั้งถนนล้วน
มีแต่คนมีความสุข เพียงแค่ผมรู้สึกว่าตัวเองมีความสุข โลกทั้งโลกก็จะเต็มไป
ด้วยความสุขและความงดงาม

แต่กลับกัน ถ้าหากว่าผมไม่มีความสุข ในใจมีแต่ความอึดอัด ต่อให้มีธรรมชาติ
อันงดงามเพียงใดอยู่ตรงหน้า ก็ไม่มีความสวยในสายตาผม มีอาหารที่รสชาติ
เลิศเลอปานใดก็ไม่มีประโยชน์ เพราะผมไม่รับรู้รสความอร่อยนั้นแล้ว ต่อให้
นอนอยู่บนที่นอนวิเศษปานใด ราคากี่หมื่นกี่แสน แต่ถ้านอนแล้วได้แต่กระสับ
กระส่ายพลิกไปมาและฝันร้าย ก็ไม่มีประโยชน์เช่นกัน ถ้าอารมณ์ไม่ดี ของดี
เพียงใดก็ไร้ค่า ความจริงเป็นเช่นนี้จริง ๆ ขอเพียงมีอารมณ์ที่ดี มีอารมณ์ที่
แจ่มใส อะไร ๆ ก็จะดีไปหมด


สภาพจิตใจที่ดีมีความสุข เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ?ความสุข 3 อย่าง? ได้แก่

1. ความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่น
2. ความสุขจากการรู้จักความเพียงพอ
3. ความสุขจากความสบายใจ

การช่วยเหลือผู้อื่น ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง ในช่วงที่เรากำลังช่วยเหลือคนอื่น
นั้น จิตใจจะบริสุทธิ์ สามารถยกระดับศีลธรรมจรรยาในตัวได้ ความสุขจาก
การช่วยเหลือผู้อื่นจึงเป็นที่สุดของความสุข การช่วยเหลือผู้อื่นไม่จำเป็นจะ
ต้องเป็นคนร่ำรวยเท่านั้นจึงจะทำได้ อย่าเอาแต่บอกว่า คนอื่นร่ำรวยกว่า
ตนเองอีกมาก การเปรียบเทียบเช่นนี้ใช้ไม่ได้และไม่ควรทำอย่างยิ่ง เขามีเงิน
มากกว่าคุณจริง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงกว่า มีอันตรายสูงกว่า เขามีตำแหน่ง
สูงกว่าคุณ แต่เขาก็มีความกดดันมากกว่าเช่นกัน ดังนั้น จึงควรรู้จักพึงพอใจ
ในสิ่งที่ตนเองมีอยู่

อีกประการหนึ่ง การแสวงหาความสุขจากความสบายใจ แม้แต่ในช่วงที่กำลัง
โชคร้าย ก็ต้องรู้สึกมีความสุข เพราะว่านั่นเป็นเพียงช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้น
ในโลกนี้ ทุกสิ่งมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี พระจันทร์เองยังมีข้างขึ้นและข้างแรม
คนเราก็เช่นกัน ย่อมมีช่วงเวลาแห่ง ความทุกข์ ความสุข การพลัดพราก และ
การกลับมาพบกัน ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน ไม่มีใครโชคดีตลอดไป และไม่มีใคร
โชคร้ายตลอดไปเช่นกัน จงใช้ความยากลำบากที่ตนประสบพบเจอเป็นบทเรียน
สำหรับก้าวเดินต่อไป ดังนั้น คนเราจึงควรรักษาสภาพจิตของตนให้ดีอยู่เสมอ

โดยสรุปแล้ว การจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้น จะต้องมีทัศนคติเรื่องสุขภาพแข็งแรง
เป็นหัวใจสำคัญ เพราะถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงแล้ว อะไรก็ไม่มีประโยชน์ จะต้อง
รู้จักปล่อยวางบ้าง ไม่เก็บเล็กเก็บน้อยมาคิดตลอดเวลา คนเราบางครั้งต้องหัด
รู้จักเลอะเลือนบ้าง ทำใจให้กว้างบ้าง มองให้ไกลออกไปอีกหน่อย จะต้อง
หมั่นช่วยเหลือผู้อื่น พอใจในสิ่งที่มีอยู่ รู้จักแสวงหาและรักษาความสุข รู้จัก
ดูแลตนเอง ระวังให้รับประทานอาหารให้ถูกหลัก ออกกำลังกายให้เหมาะสม
เลิกบุหรี่ลดเหล้า และรักษาจิตใจให้สงบ

หากทำได้เช่นนี้แล้ว ยาอะไรก็ไม่ต้องรับประทาน จะอายุยืนแข็งแรงจนถึง
อายุเจ็ดสิบ แปดสิบ เก้าสิบ หรือร้อยปี ก็จะไม่ใช่เพียงความฝันอีกต่อไป
หวังว่า ทุกคนจะทำได้เช่นนี้ มีอายุที่ยืนนานและมีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพ
ที่แข็งแรงนั้นจะทำให้คุณมีความสุข ทำให้ครอบครัวคุณมีความสุข และทำให้
สังคมมีความสุข


******************************************

คัดย่อจาก คำบรรยายเรื่อง ?การมีอายุยืนยาวอย่างแข็งแรง?
โดย ศาสตราจารย์ หงจาวกวง รองหัวหน้าคณะย่อย คณะผู้นำการวิจัย
เรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจแห่งชาติ
แปลและเรียบเรียง โดย นางสาว จีระพร จีระนันทกิจ, มิ.ย. 2545
ขอขอบคุณ