การช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่น ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง ในช่วงที่เรากำลังช่วยเหลือคนอื่น

นั้น จิตใจจะบริสุทธิ์ สามารถยกระดับศีลธรรมจรรยาในตัวได้ ความสุขจาก

การช่วยเหลือผู้อื่นจึงเป็นที่สุดของความสุข