?ความสุข 3 อย่าง? ได้แก่1. ความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่น
2. ความสุขจากการรู้จักความเพียงพอ
3. ความสุขจากความสบายใจ