พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 1

ตอน ค้นหาแววนักคณิตศาสตร์

เด็กของท่านจะมีแววจะเป็นนักคณิตศาสตร์ในอนาคตหรือไม่ ?

ลองตอบคำถามจาก แบบสำรวจแววนักคณิตศาสตร์นี้
ที่ศูนย์แห่งชาติเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดทำขึ้น
โดยได้พัฒนามาจากแบบสำรวจที่ผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศได้ทำไว้
แบบสำรวจแววนักคณิตศาสตร์
แววนักคณิตศาสตร์

1.ชอบอ่านประวัติและผลงานของนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียง

2.สนใจศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข เช่น ปฏิทิน เวลา แผนภูมิ

3.รักและหลงใหลในตัวเลข เช่น เลือกข้าวของเครื่องใช้ที่มีตัวเลข
เป็นส่วนประกอบ เป็นต้น

4.ชอบและคบหาพูดคุยกับคนที่มีความสนใจทางคณิตศาสตร์

5.ชอบเล่นตัวต่อยาก ๆ หรือของเล่นที่เกี่ยวกับการสร้างรูปทรง

6.หมกมุ่น ครุ่นคิด และฝึกฝนโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

7.เบื่อโจทย์เลข หรือบทเรียนที่ไม่ท้าทาย ซ้ำซาก หรือง่ายเกินไป

8.มีวิธีแปลกใหม่ในการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์เอง
ไม่ชอบทำตามวิธีคนอื่นที่เคยทำมา

9.ลัดขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

10.คิดโจทย์ปัญหาได้อย่างพลิกแพลง ซับซ้อน
และมองเห็นแง่มุมที่คนอื่นคิดไม่ถึง

11.เป็นคนมีจินตนาการดี สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้หลายมิติ

12.เป็นคนช่างคิด มีวิธีคิดที่ดี มีไหวพริบ

13.เข้าใจความหมายของจำนวนและตัวเลขอย่างรวดเร็ว

14.มีเหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ

15.ชอบตั้งคำถามที่เป็นเหตุต่อกัน
เช่น ถ้า... แล้ว...ดังนั้น...เพราะว่า... ถ้าไม่... แล้ว....

16.ชอบวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์เรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล

17.สนใจเรื่องนามธรรมที่เกี่ยวกับ เวลา อากาศ และมิติของเวลา

18.มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงโครงสร้างและความสมดุลของสิ่งต่าง ๆ

19.เรียนรู้เกี่ยวกับ จำนวน ตัวเลข และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ได้อย่างรวดเร็ว

20.ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์

21.ชอบ ชั่ง ตวง วัด นับ

22.ชอบจัดลำดับ หมวดหมู่ สิ่งของ หรือวาดรูป ในลักษณะที่เรียง
จากขนาดใหญ่ไปหาเล็ก หรือเล็กไปหาใหญ่

23.ได้คะแนนทดสอบทางคณิตศาสตร์สูง

24.สรุปความคิดในเชิงคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว

25.เชื่อมโยงประเด็นปัญหากับเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล

26.จดจำความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของปัญหา และหลักการของคำตอบ
ที่ผ่านมาได้ดี

27.เชื่อมั่นในคำตอบ หรือหลักเกณฑ์การคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเอง

28.มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเดียวกันได้หลายรูปแบบ

29.ชอบโจทย์คณิตศาสตร์ที่ยาก

30.มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงสร้าง
และความสมดุลของสิ่งต่าง ๆ

31มีแนวโน้มที่จะมองอะไร ๆ โยงมาเกี่ยวพันกับคณิตศาสตร์ได้หมดถ้าพบว่าเด็กของท่าน ไม่ได้แสดงแววนักคณิตศาสตร์ออกมาเลย ก็อาจแสดงว่า เด็กอาจไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอควรให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น การออกค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ฯลฯ เด็กก็อาจจะฉายแววออกมาก็ได้ แต่ก็ไม่เป็นไร การเข้าค่ายชนิดนี้อาจไปกระตุ้นให้ เด็กของท่านฉายแววอย่างอื่นก็ได้ ในอนาคตที่เขาควรจะเป็น