พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 2

ตอน ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความชอบคณิตศาสตร์การเสริมสร้างความชอบคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยการคำนวณ

คณิตศาสตร์ ... สอนเราให้เข้าใจในเหตุและผล

คณิตศาสตร์ ... สอนเราให้รู้จักการแก้ไขปัญหา

คณิตศาสตร์ ... สอนเราให้รู้จักลำดับขั้นตอน

คณิตศาสตร์ ... สอนเราให้รู้จักความเป็นระเบียบ

คณิตศาสตร์ ... สอนเราให้รู้จักความละเอียดรอบคอบ

คณิตศาสตร์ ... สอนเราให้รู้จักคิดเป็น คิดให้ครอบคลุม
...................และคิดอย่างเป็นระบบ

คณิตศาสตร์ ... สอนเราให้รู้จักการฝึกฝน และหาความชำนาญ

คณิตศาสตร์ ... สอนเราให้มีสมาธิ

ฯลฯ


หลายคน ไม่ชอบคณิตศาสตร์ เหตุผลที่ไม่ชอบ เป็นต้นว่า


เป็นวิชาที่เข้าใจยาก ทำอย่างไรก็ไม่เข้าใจ

เป็นวิชาที่ปวดศีรษะ เพราะต้องคิดมาก

เป็นวิชาที่น่าเบื่อที่สุด เพียงเห็นตัวเลขแล้ว ถอยหนีดีกว่า

และสรุปเอาดื้อ ๆ ว่า เป็นวิชาที่ไม่ชอบเอาเสียเลยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ


พื้นฐานคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะชั้นสูงเพียงใดก็ตาม
ล้วนมาจากวิธีคำนวณง่าย ๆ
ได้แก่ บวก ลบ คูณ หาร ทั้งสิ้นจำนวนที่เท่ากัน และ จำนวนที่ไม่เท่ากัน
จำนวนที่เพิ่มขึ้น และ จำนวนที่ลดลง
จำนวนที่เพิ่มขึ้นทวีคูณ และ จำนวนที่ลดลงทวีคูณ
จำนวนที่มากกว่า และ จำนวนที่น้อยกว่า

ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความชอบคณิตศาสตร์

ที่สำคัญก็คือ การเปลี่ยนเจตคติ (attitude) ให้รักการคำนวณ
โดยฝึกหัดชอบในสิ่งที่ไม่ชอบ โดยเล็งเห็นประโยชน์
ของคณิตศาสตร์ หมั่นฝึกฝนหรือทำซ้ำ ๆ จนชำนาญ


โดยรวมถึง

1.ทำความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์แต่ละขั้นตอนให้แจ่มแจ้ง

2. หัดพลิกแพลงทำโจทย์ให้หลากหลาย

3. ให้สอบถามอาจารย์หรือผู้รู้ หรือหาตำรามาศึกษาเพิ่มเติม เมื่อไม่เข้าใจ
จนเข้าใจดี

4. ใช้หนังสือเรียนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้ง

ศึกษาเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต ร่วมด้วย

5.หมั่นทบทวนและทำแบบฝึกหัดอยู่เสมอ เพื่อกันลืม และเพิ่มความชำนาญ
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

6.ฝึกหัดคิดในวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างจากที่เรียนมาหรือวิธีทั่วไป
คิดวิธีลัดต่าง ๆ เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

7.เข้ากลุ่มกิจกรรมทางคณิตศาสตร์

8. ศึกษาวิธีการเรียนรู้ที่ได้ผลดีและรวดเร็ว จากอาจารย์ดีเด่น
หรือผู้เชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตร์ ผู้ที่เรียนเก่ง
ผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รวมทั้งศึกษา
วิธีการเรียนรู้จากทั่วโลก

9.เสริมสร้างแววนักคณิตศาสตร์ให้แก่บุตรหลานของท่าน
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว รวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวย

การเสริมสร้างความชอบคณิตศาสตร์