การพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงานในยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นยุคที่ไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด
สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบ จากสิ่งที่เกิดขึ้น
ได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป็นต้น ทุกคนทั่วโลกรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิด ณ จุดใดในโลก เหมือน
กันในชั่วพริบตาเดียว

ทุกคนจึงต้องสมควรคิดว่า จะทำอย่างไรเราจึงจะยืนอยู่ในโลกใบนี้
อย่างไม่น้อยหน้าใคร และทำอย่างไรจึงจะมีทางก้าวล้ำหน้าคนอื่นได้บ้าง
เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะต้องให้ความใส่ใจและ
วางแผนกันให้ดีทีเดียว และหากเรายืนอยู่กับที่
ก็เท่ากับเราถอยหลังเสียแล้ว เพราะคนอื่นจะล้ำหน้าเราไปหมด

การจะพัฒนาตนเอง ก็จะต้องเริ่มที่ตนเองก่อน และขอให้มีใจมุ่งมั่นที่
จะพัฒนาตนเองเท่านั้นก่อน หากเรามีใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแล้ว ความ
สำเร็จก็เป็นสิ่งที่ไม่ยาก


ความหมายของ Competency
ความหมายของ Competency เพื่อความ หมายถึง ทักษะ สมรรถนะ
ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ แรงจูงใจ หรือคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ
หรือจะเรียกว่า ระบบการพัฒนาสมรรถนะความสามารถ

และต้องเข้าใจต่อว่า "ผู้ทำงานเก่ง" ไม่ใช่ "ผู้เรียนเก่ง" แต่ต้อง
สามารถประยุกต์ใช้หลักการหรือองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่เพื่อประโยชน์ใน
งาน ที่ทำ จึงเรียกว่า คนนั้นมี Competency ที่เหมาะตรงกับงานนั้น ๆ
หรืออีกนัยหนึ่ง คนที่มาดำรงตำแหน่งสามารถทำได้อย่างดี ไม่มีข้อ
บกพร่อง ก็เรียกว่า คน ๆ นั้น มี Competency เหมาะตรงกับงานใน
ตำแหน่งที่เขาไปทำ

คราวนี้ มาดูองค์กรที่เราทำงานอยู่บ้าง ว่าเขามีความคาดหวังอย่างไร

Competency ที่แต่ละองค์กรกำหนดไว้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน
คือ

1. Core Competency
2. Functional Competency

1. Core Competency
Core Competency หมายถึง Competency ที่ทุกคนในองค์กรจะต้องมี
และจะต้องสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร
และเป้าหมายขององค์กร

2. Functional Competency
Functional Competency หมายถึง Competency ในตำแหน่งงาน
ที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบอยู่ (แยกออกเป็นแต่ละฝ่ายงาน)


เริ่มแรกในหลักการเราจะต้องทราบ Core Competency และ Functional
Competency ขององค์กรที่เราทำงานอยู่ ว่าได้กำหนดไว้อย่างไร
และนำมาเปรียบเทียบกับความสามารถของเรา ทั้ง Core Competency
และ Functional Competency ซึ่งตามปกติผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ประเมิน
ให้ ตามแบบประเมินที่กำหนด

หัวหน้างาน
1 ความคาดหวังระดับพนักงาน ในตำแหน่ง หัวหน้างาน

Core Competency
ระดับที่คาดหวัง ดังนี้ ( จากคะแนนเต็ม 5)

ความใฝ่เรียนรู้ 3
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 3
ความเป็นผู้นำทีมงาน 3
ความมีจิตสำนึกในการบริการ 3
ความมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ 3

และ Functional Competency ตำแหน่ง หัวหน้างาน
(ของฝ่ายบัญชีและการเงิน) ระดับที่คาดหวัง ดังนี้

( จากคะแนนเต็ม 5)
ความรู้และทักษะด้านบัญชีและการเงิน 2
ความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 4
ทักษะการวิเคราะห์และประมวลข้อมูล 3
ทักษะด้านการประสานงาน 3
ความรู้ระบบงบประมาณ 3


หากเราประสงค์จะพัฒนาความสามารถของตนเองให้ก้าวหน้าขึ้น
ไม่เพียงแต่ ทำได้ตามที่องค์กรคาดหวังไว้เท่านั้น จะต้องพยายาม
พัฒนาตนเองให้เหนือไปกว่านั้นอีก อย่างน้อย 1 ขั้น นั่นก็คือ
เท่ากับระดับผู้จัดการแผนก นั่นเอง ได้แก่

ผู้จัดการแผนก

Core Competency ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนก ระดับที่คาดหวัง ดังนี้
( จากคะแนนเต็ม 5)

ความใฝ่เรียนรู้ 3
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 3
ความเป็นผู้นำทีมงาน 3
ความมีจิตสำนึกในการบริการ 4
ความมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ 4

และ Functional Competency ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนก
เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน ระดับที่คาดหวัง ดังนี้
( จากคะแนนเต็ม 5)

ความรู้และทักษะด้านบัญชีและการเงิน 3
ความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 4
ทักษะการวิเคราะห์และประมวลข้อมูล 4
ทักษะด้านการประสานงาน 4
ความรู้ระบบงบประมาณ 3


นั่นก็คือ จะต้องพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ ก็ควรมี

ความมีจิตสำนึกในการบริการ
ความมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ
ความรู้และทักษะด้านบัญชีและการเงิน(หรือด้านที่รับผิดชอบ)
ทักษะการวิเคราะห์และประมวลข้อมูล
ทักษะด้านการประสานงานขึ้นมา


หากสามารถทำเช่นนี้ได้ ก็เชื่อเหลือเกินว่า ความสำเร็จและ
ความก้าวหน้า ย่อมตามมาแน่นอน และเมื่อมีโอกาสมาถึง
เช่น ตำแหน่งว่าง เจ้านายย่อมเห็นถึงความสามารถ ก็จะเลื่อน
ตำแหน่งให้ และเงินเดือนย่อมติดตามควบคู่กันมาแน่นอน

ขอเป็นกำลังใจและอวยพรให้ประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันควร
ที่ไม่นานนัก และขอแต่เพียงให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
เท่านั้นเป็นพอ

หมายเหตุ การพัฒนาความสามารถด้านสังคม และบุคลิกภาพ ก็มีส่วน
อยู่บ้างเหมือนกัน หากมีโอกาสก็ควรพัฒนาความสามารถด้านนี้
ด้วย เพื่อเป็นแรงเสริมอีกทางหนึ่ง

ขออวยพรให้ทุกท่านที่ตั้งใจที่จะพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ประสบความสำเร็จทุกคนนะคะ ขอเพียงมีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาตนเองอย่างเข้มแข็ง มีศักดิ์ศรี ซื่อสัตย์ อดทน
พร้อมอุทิศตนเพื่อประโยชน์ขององค์กร