๑. ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของชีวิตของเรา คือ ตัวเราเอง.
๒. ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตของเรา คือ ความอวดดี.
๓. ความเขลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตของเรา คือ การเชื่อคนง่าย.
๔. ความเศร้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ความอิจฉา.
๕. ความผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การทอดทิ้งตัวเอง.
๖. บาปที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การหลอกตัวเอง.
๗. อารมณ์ที่น่าสงสารที่สุด คือ การทำตนให้ต่ำลง.
๘. ชีวิตที่น่าสรรเสริญที่สุด คือ การเลือกทางแห่งความก้าวหน้า.
๙. การล้มละลายของการดำเนินชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ความท้อแท้ใจ.
๑๐. สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการดำเนินชีวิต คือ การมีสุขภาพที่ดี.
๑๑. หนี้แห่งการดำเนินชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ หนี้ของความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน.
๑๒. การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การให้อภัย.
๑๓. ความไม่สมบูรณ์ที่สุดของการดำเนินชีวิต คือ การไม่รู้จริง.
๑๔. ความพอใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการดำเนินชีวิต คือ การให้ทาน.