ขนบ่ทันปกท้าย..............อย่าเหินหันแต่สิแล่น

ปีกบ่ทันหุ้มก้น................อย่ามาท้าแต่สิขัน