ข้อน่ารู้จากพระไตรปิฎก - ๙. พระธรรมเทศนา ๒ อย่าง

"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ธรรมเทศนาของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒ ประการ มีอยู่โดยปริยาย คือ ธรรมเทศนาที่หนึ่งว่า "ท่านทั้งหลาย จงเห็นบาปโดยความเป็นบาปเถิด" ธรรมเทศนาที่สองว่า "ท่านทั้งหลายเห็นบาปโดยความเป็นบาปแล้วจงเบื่อหน่ายคลายความติดในบาปนั้น จงหลุดพ้นไปเถิด" นี้คือธรรมเทศนา ๒ อย่างของ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่โดยปริยาย (มีอยู่โดยปริยาย คือ มีอยู่โดยอ้อม ไม่ต้องบอกโดยตรง ๆ ก็ชื่อว่ามีอยู่แล้ว