ทิศบูรพา
มีครุฑเป็นสัตว์ประจำทิศ เป็นทิศประตูน้ำ
ถ้าฟ้าร้องทิศนี้ฝนจะดี ข้าวกล้าในนาจะอุดมสมบูรณ์
คนทั้งปวงจะได้ทำบุญให้ทานอย่างเต็มที่

ทิศอาคเนย์
มีแมวเป็นสัตว์ประจำทิศ เป็นทิศประตูลม
ถ้าฟ้าร้องทางทิศนี้ฝนจะน้อย นาแล้ง
คนจะอดอยาก และเกิดโรคระบาด

ทิศทักษิณ
มีราชสีห์เป็นสัตว์ประจำทิศ เป็นทิศประตูทอง
ถ้าฟ้าร้องทางทิศนี้ฝนจะมาก น้ำจะท่วมข้าว
กล้าในนาเสียหายถึงสองในห้าส่วน นาลุ่มเสีย
นาดอนดี มีปูปลาอุดมสมบูรณ์

ทิศหรดี
มีเสือเป็นสัตว์ประจำทิศ เป็นทิศประตูตะกั่วหรือประตูชิน
ถ้าฟ้าร้องทางทิศนี้ฝนจะดี น้ำงามพอเหมาะ ผลหมากราก
ไม้อุดม ปูปลามีมาก ข้าวกล้าบริบูรณ์ ผู้คนมีความสุข

ทิศปัจจิม
มีนาคเป็นสัตว์ประจำทิศ เป็นทิศประตูเหล็ก
ถ้าฟ้าร้องทางทิศนี้ฝนจะแล้ง น้ำน้อย ข้าวกล้า
ในนาแห้งตาย เสียหายหนัก

ทิศพายัพ
มีหนูเป็นสัตว์ประจำทิศ เป็นทิศประตูหินถ้าฟ้าร้องทางทิศนี้
ฝนจะตกปานกลาง ข้าวกล้าได้ผลกึ่งหนึ่ง เสียหายกึ่งหนึ่ง
ปูปลามีน้อย คนจักป่วยไข้

ทิศอุดร
มีช้างเป็นสัตว์ประจำทิศ เป็นทิศประตูเงิน ถ้าฟ้าร้องทางทิศนี้
ฝนจะดี ข้าวกล้าในนางอกงามดี คนมีสุขทั่วหน้า ทิศอีสาน
มีวัวเป็นสัตว์ประจำทิศ เป็นทิศประตูดิน ถ้าฟ้าร้องทางทิศนี้
ฝนจะดีตลอดปี ข้าวกล้าในนาจะงอกงามสมบูรณ์ดี คนจะมีความสุข
เกษมตลอดปีอย่างถ้วนหน้า


ที่มาจาก fwdmail