รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
พ.ศ. 2552

รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2552 ( ยังไม่ได้กำหนดวันสอบข้อเขียน )

รายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ