โอ้ยมันบ่แน่ สรวง สันติ[music]http://media.imeem.com/m/3aD6MTvjLl[/music]