ดา ดา ดา สุชาติ เทียนทอง[music]http://media.imeem.com/m/wxR5ASnT27[/music]