เอาบันไดพาดผ่านสะพานเชื่อม

เหลือปลายเหลื่อมทางไต่...ไว้สู่ยอด

โค้งตะวัน...ที่ฝันนั้นโอบกอด

ฝันตลอด...ไต่ขอบ...โค้งตะวันยามตะวันแสนร้อนกุมใจแน่น

มีหลักแกน..ไว้ยึดให้ใจมั่น

ความสำเร็จข้างหน้ากล้าฝ่าฟัน

ปลุกใจฝัน...ฟันฝ่า..ท้าความจริงเดินสู่ทางข้างหน้า....ที่ละขั้น

ใจมุ่งมั่น...ตะวันหมาย..ในหวังสิ่ง

หวังได้พบ...หวังเคียงใกล้..ตะวันยิ่ง

ใกล้คูมิ่ง...สิ่งหวังเคียง..คงเพียงพอ

แสงตะวันคือแรงแห่งบันดาล

ส่งขับขานบันดาลใจสู่สิงขอ

สำเร็จได้หมายปองของที่รอ

เติ่มแต่งทอสายใจ...?แสงตะวัน?