สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
สิทธิในการแจ้งความร้องทุกข์

ประชาชนมีสิทธิร้องทุกข์ ในเรื่องต่างๆ และมีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐได้

มาตรา 61 บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ และได้รับแจ้งผลการพิจารณา ภายในเวลา อันสมควร ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา 62 สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระทำ หรือการละเว้น การกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ