สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน

ประชาชนสามารถ ประกอบอาชีพใดก็ได้โดยสุจริต แต่ต้องอยู่ในขอบเขต ของความสงบเรียบร้อยของสังคม

มาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพ ในการประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพ และการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็นธรรม

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่ โดยอาศัยตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชน ในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือขจัดความไม่เป็นธรรม ในการแข่งขัน

มาตรา 51 การเกณฑ์แรงงานจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ อันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายซึ่งกระทำมิได้ ในระหว่างเวลาที่ประเทศ อยู่ในภาวะสงคราม หรือการรบ ในระหว่างเวลา ที่มีการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก