สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
เสรีภาพของสื่อมวลชน
สื่อมวลชนมีเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น เสนอข่าวสารได้อย่างอิสระ แต่จะต้องอยู่ในขอบเขต ของจรรยาบรรณในอาชีพ

มาตรา 41 พนักงาน หรือลูกจ้างของเอกชน ที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าว และความคิดเห็น ภายใต้ข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติ ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัด ต่อจรรยาบรรณ แห่งการประกอบวิชาชีพ

ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ ย่อมมีเสรีภาพ เช่นเดียวกับพนักงาน หรือลูกจ้างของเอกชน ตามวรรคหนึ่ง