5 ภูเขาไฟที่สำคัญของโลก1 ภูเขาไฟเวสซุเวียส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
นาทรานเบิลร์ ประเทศอิตาลี ยอดสูง 3858 ฟุต


5 ภูเขาไฟที่สำคัญของโลก


5 ภูเขาไฟที่สำคัญของโลก


5 ภูเขาไฟที่สำคัญของโลก2 ภูเขาไฟปอมปิเอ ในประเทศอิตาลี ระเบิดครั้งแรก
เมื่อปี 79 ก่อน ค.ศ. และระเบิดอีกในปี ค.ศ.1944


5 ภูเขาไฟที่สำคัญของโลก


5 ภูเขาไฟที่สำคัญของโลก3 ภูเขาไฟสะตรอมโบลี หมู่เกาะไลปารี เหนือเมืองซิคิวลี
สูง 3000 ฟุต มีฉายาว่า "ประภาคารแห่งทะเลเมดิเตอร์
เรเนียน" ระเบิดเมื่อปี ค.ศ.19565 ภูเขาไฟที่สำคัญของโลก
4 ภูเขาไฟฟูจิยามา อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น ยอดปกคลุมด้วยหิมะทั้งหมด สูง 12385 ฟุต
ชาวญี่ปุ่นถือว่าเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์


5 ภูเขาไฟที่สำคัญของโลก


5 ภูเขาไฟที่สำคัญของโลก


5 ภูเขาไฟที่สำคัญของโลก5 ภูเขาไฟแรงเกลล์ สูง 14000 ฟุต
และภูเขาไฟคัทไม สูง 7500 ฟุต อยู่ในมลรัฐอลาสกา
ประเทศอเมริกา


5 ภูเขาไฟที่สำคัญของโลก