ธรรมชาติสร้างอาหารและที่อยู่อาศัย เพียงพอแก่มนุษย์ทั้งโลก
แต่กะบ่สามารถเพียงพอ..... สำหรับคนโลภเพียงคนเดียวครับผมc06: