ความสุขมวลรวมคนไทยลดฮวบเหลือ5.92จาก7.15
เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัย
ความสุขมวลรวมของประชาชนคนไทยภายในประเทศ ครั้งล่าสุด พบว่า แนวโน้มความสุขมวลรวมของประชาชนภายในประเทศลดลงอย่างมาก จาก 7.15 ในต้นเดือนมิถุนายน เหลือ 5.92 ในการสำรวจล่าสุดต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยคนไทยมีความสุขน้อยที่สุดในเรื่องบรรยากาศทางการเมือง (2.87) หลักธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการของรัฐบาล (3.61) สภาวะเศรษฐกิจระดับประเทศ (4.06) ความเป็นธรรมทางสังคม (4.26) และสภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (5.19) ในขณะที่ร้อยละ 88.3 เห็นว่าความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข
อย่างไรก็ตาม ผลวิจัยพบด้วยว่า ความสุขของประชาชนยังคงมีมากในเรื่อง ความจงรักภักดี (9.24) ครอบครัว (7.67) สุขภาพกาย (7.35) สุขภาพใจ (7.26) วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี (7.13) ความพอใจในงาน (7.07) การบริการทางแพทย์ (6.39) บรรยากาศภายในชุมชนที่พักอาศัย (6.32) สภาพแวดล้อม (6.18) และการศึกษา (6.17)

ที่มา : นสพ.ข่าวสด