โน้ต อุดม แต้พานิช เดี่ยวไมโครโฟน5 /1[yflash]http://www.youtube.com/v/dvZZvTX-TAg&hl=en&fs=1[/yflash]