โน้ตอุดมเดี่ยวไมโครโฟน5 /2[/yflash]http://www.youtube.com/v/dvZZvTX-TAg&hl=en&fs=1[/yflash]