โน้ตอุดมเดี่ยวไมโครโฟน5 /3[yflash]http://www.youtube.com/v/YscIyfoJ6QY&hl=en&fs=1[/yflash]