คลอด‘สัญลักษณ์’เรทหนัง


คลอด‘สัญลักษณ์’เรทหนังนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับแก้ตราสัญลักษณ์ ซึ่งใช้ประกอบการจัดระดับความเหมาะสมภาพยนตร์ (เรทติ้ง) 7 ประเภทว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นด้านกฎหมายและด้านวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่ง ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีนายโกเมน ภัทรภิรมย์ เป็นประธานดำเนินการปรับแก้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวใน 2 ส่วนคือ 1.จากเดิมใช้ตัวเลขไทย เช่น น ๑๓+, น ๑๕+, น ๑๘+ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นตัวเลขอารบิกคือ น 13+, น 15+, น 18+ และ ฉ 20- เพื่อให้เป็นสากลและเข้าใจง่ายมากขึ้น 2.แก้ไขตราสัญลักษณ์ประเภทที่ 6 (ฉ ๒๐+) เป็น ฉ 20- รวมทั้งเปลี่ยนเครื่องหมาย “ถูกผิด” หน้าตัวอักษร เป็นเครื่องหมาย “กากบาท” เพื่อสร้างความแตกต่างและป้องกันประชาชนเกิดความสับสน เนื่องจากใกล้เคียงกับประเภทที่ 4 และ 5 ทั้งนี้ การประกาศใช้ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดีทัศน์แห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน


ด้านนายประดิษฐ์ โปซิว ผู้อำนวยการสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ (สภว.) กล่าวว่า ขณะนี้มีภาพยนตร์ที่ผ่านกระบวนการจัดเรทติ้งแล้วกว่า 10 เรื่อง และยังไม่พบปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากผู้สร้างและผู้ประกอบการภาพยนตร์ จากลงพื้นที่สำรวจโรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่าส่วนใหญ่ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว แม้ว่าตราสัญลักษณ์ยังไม่เสร็จแต่ก็ใช้ข้อความแทนไปก่อน ซึ่งจะเร่งทำการวิจัยและสำรวจความเห็นของผู้เข้าชมภาพยนตร์และประชาชนทั่วไปว่าภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่ผ่านการจัดเรทติ้งนั้นเหมาะสมหรือไม่หนังสือพิมพ์โลกวันนี้