ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จำนวน 42 ตำแหน่ง 86 อัตรา
(8-30 ก.ย. 52)
..........................................ด้วยคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 42 ตำแหน่ง 86 อัตรา อาศัยอำนาจ ตามความในข้อ 55 ข้อ 57 และข้อ 61 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 8 เมษายน 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม) และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3 / 2552 วันที่ 27 เมษายน 2552 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1.1 ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
(1) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 จำนวน 8 อัตรา
(2) เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 จำนวน 8 อัตรา
(3) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
(4) เจ้าหน้าที่การคลัง ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
(5) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา
(6) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
(7) ช่างโยธา ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา
(8) ช่างเขียนแบบ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
(9) ช่างสำรวจ ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา
(10) ช่างเครื่องกล ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
(11) เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1 จำนวน 3 อัตรา
(12) เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
(1) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 5 อัตรา
(3) นายช่างผังเมือง ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
(4) นายช่างเขียนแบบ ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา
(5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 จำนวน 3 อัตรา
(6) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
(7) นายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
(8) เจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
(9) เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา
(10) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา

1.3 ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
(1) นิติกร ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา
(2) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา
(3) สันทนาการ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(4) สถาปนิก ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
(5) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 จำนวน 5 อัตรา
(6) นักผังเมือง ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(7) นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(8) นักวิชาการคลัง ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(9) วิศวกรโยธา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(10) สารวัตรนักเรียน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(11) บรรณารักษ์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(12) นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(13) นักสังคมสงเคราะห์ ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา
(14) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
(15) วิศวกรสุขาภิบาล ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
(16) นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(17) วิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
(18) นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
(19) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(20) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งเป็นผู้ที่สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 และข้อ 9 แห่ง ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2545 ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้
1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2. วัณโรคในระยะอันตราย
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐาน ทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ในกรณี ดังนี้
(1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) และ (14)
(2) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11) (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกิน สองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
(3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (13) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว และ มิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 ของ ก.จ.จ. ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับและมติของ ก.จ.จ. ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้ ก.จ.จ.ประชุมพิจารณา ลงมติโดยจะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจำนวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติให้กระทำโดยลับ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ประกาศกำหนดไว้ แนบท้ายประกาศรับสมัคร (ผนวก ก) สำหรับพระภิษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบ หรือเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ทั้งนี้เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในมาตรา 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 22 กันยายน 2551
2.3 ผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ

3. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนของผู้ที่ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถานศึกษาในประเทศที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัตราเงินเดือน 5,760 บาท
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 7,100 บาท
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือน 6,740 บาท
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
4. ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

อนึ่ง ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ และถึงลำดับที่ที่รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ ตามประกาศ ฯ นี้ จะนำมาใช้เรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ เว้นแต่ ใช้สิทธิในการเลื่อนระดับตามหลักเกณฑ์เท่านั้น

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
4.1 กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 กันยายน 2552 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และมีสิทธิสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด
สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน ก.จ.จ.นนทบุรี หรือ www.non-pro.go.th โทรศัพท์ 0-2589-0481-5 ต่อ 131
4.2 วิธีการยื่นใบสมัคร
สมัครสอบด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบ ด้วยลายมือของตนเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน 1 รูป ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบ จำนวน 2 รูป พร้อมเอกสารตามข้อ 5
ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ สำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น
สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบ และรับรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครและเป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ หากภายหลังปรากฎว่าผู้สมัครสอบใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติภายหลังที่ผู้สมัครสอบแข่งขันสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) แล้ว
5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันสมัครสอบ ดังนี้
5.1 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ฉบับ
5.3 ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)หรือตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนนทบุรีกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
5.4 สำเนาภาพถ่ายปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ 21 กันยายน 2552) จำนวน 1 ฉบับ
5.5 หลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
5.6 สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5.7 สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ กำกับไว้ด้วย

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ ตามอัตรา ดังนี้
- ตำแหน่งระดับ 1 ค่าธรรมเนียม 100 บาท
- ตำแหน่งระดับ 2 ค่าธรรมเนียม 100 บาท
- ตำแหน่งระดับ 3 ค่าธรรมเนียม 200 บาท
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบ ดังนี้
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน จะประกาศให้ทราบ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด และ www.non-pro.go.th ในวันที่ 12 ตุลาคม 2552

8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ
8.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ( 200 คะแนน )
- ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง (ผนวก ก และ ผนวก ข) โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
8.2 ภาคความเหมาะสมกับแหน่ง (ภาค ค) ( 100 คะแนน)
- ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ อย่างอื่น เป็นต้น
- เมื่อผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) โดยได้คะแนน ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นผู้มีสิทธิสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ได้
9. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยไม่ต้องนำคะแนนจากการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มารวม ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
10.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุด ลงมาตามลำดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
10.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้น*ก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง หรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ภายในกำหนด 2 ปี ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาที่ระบุ หรือก่อนมีการประกาศ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัว ต่อเทศบาลที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
11.1 ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
11.2 ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่า ที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
11.3 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนด เงื่อนไขให้ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงสามารถ โอนไปดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้ ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ก.จ.จ.นนทบุรี)
11.4 ผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว เมื่อถึงลำดับที่ที่จะต้องได้รับการบรรจุแต่งตั้งไม่มาแสดงตนภายในกำหนดเวลา ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ก.จ.จ.นนทบุรี) กำหนดไม่ว่าจะได้รับหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม หรือมาแสดงตาม แต่ไม่แสดงความประสงค์ขอสละสิทธิ โดยมีลักษณะพฤติกรรม/การกระทำ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ที่ส่อเจตนาไม่ขอรับการบรรจุแต่งตั้งต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่งาน ก.จังหวัด คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ก.จ.จ.นนทบุรี) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้รายนั้น ไปต่อท้ายบัญชีถัดจากลำดับสุดท้ายของบัญชีตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
11.5 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น

12. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบ กำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
3) ผู้นั้นมีได้เหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งที่สอบได้
4) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบ แข่งขันได้โดยการโอน แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์ จะรับการบรรจุ
5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้
กรณีถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ ทหาร เมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้ และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป
อนึ่ง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หากคณะกรรมการตรวจสอบภายหลัง ว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัครสอบแข่งขัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอสงวนสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยชอบด้วยกฎหมายในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และ ความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้โปรดแจ้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันได้ทราบ เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2552


ที่มา:กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น