กำลังแสดงผล 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8

หัวข้อ: อยากเจอแบบนี้จัง

 1. #1
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ หนอนชาเขียวโออิชิ
  วันที่สมัคร
  Mar 2009
  ที่อยู่
  อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
  กระทู้
  461

  รอบยิ้มพิมใจ อยากเจอแบบนี้จัง  เป็นให้เราได้ทุกอย่าง..จิงๆๆ

  ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ
  ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า
  ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า
  ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด
  จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ
  ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า
  ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า
  ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ
  ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า
  ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า
  ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข
  ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป
  ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า
  น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า
  บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า
  ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ
  ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ
  ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า
  พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า
  ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ
  ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า
  ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า
  ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า
  ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า
  ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า
  ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า
  ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า
  ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า
  ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า
  อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
  ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า ...*


 2. #2
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  10,172
  บล็อก
  9
  เอื้อยก็อยากเจอคือกันจ้าน้องหนอน :heart:
  หายากจังเลย เฮ็ดจังใดซิเจอ คึ คึ
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pui.lab; 20-09-2009 at 02:20.

 3. #3
  คือซิยากยู่เด้อ....แบบนี้ฮั่นน้า....

 4. #4
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ไผ่หวาน
  วันที่สมัคร
  Jun 2009
  ที่อยู่
  PATTAYA CITY
  กระทู้
  770
  บล็อก
  14
  ตายแล้ว เกิดใหม่ จ่าว่าสิพ้อบ่เนาะ

 5. #5
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ กำลังใจ
  วันที่สมัคร
  Mar 2007
  กระทู้
  1,611
  บล็อก
  1
  อยากเจอแบบนี้ด้วยคนจ้า

 6. #6
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ แหลวแดง
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  2,194
  ได้จักเคิ่งหนึ่งกะดีที่สุดแล้วเนาะคับ บ่ต้องเหมิดกะได้ แต่ลองมองกลับกันว่าเฮาสิเฮ็ดได้แบบนี้บ่

 7. #7
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ ชิงช้าชาลี
  วันที่สมัคร
  Jun 2009
  กระทู้
  651
  บล็อก
  1
  ไปหาแถวได๋ได้น้อนี่ น้องหนอนชาเขียวจ๋า

 8. #8
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ฟากฟ้า
  วันที่สมัคร
  Apr 2007
  กระทู้
  548
  ถ้าเกิดคนที่เจอแล้ว กะควรที่จะต้องถนอมความรักนั้นไว้ให้ดีตั้วนี้เนาะ
  รักแบบนี้บ่แมนว่าสิเจอง่ายๆเนาะจ้า

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •